Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave zorganizovalo dňa 04.04.2019 workshop s názvom Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl.

Cieľom workshopu bolo prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka, prezentovať inovatívne postupy na obohatenie obsahu výučby anglického jazyka na druhom stupni základných škôl a naučiť sa aplikovať získané informácie v praxi.

Na seminári sa zúčastnili učitelia z druhého stupňa základných škôl z Trnavského samosprávneho kraja.

Lektorka workshopu doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity prezentovala informácie o nových inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na druhom stupni základných škôl a zároveň zrealizovala praktické ukážky využitia inovatívnych postupov vo vyučovacom procese, do ktorých sa aktívne zapojili prítomní učitelia.

V otvorenej diskusii vyjadrili prítomní učitelia svoje názory na možnosti uplatnenia prezentovaných inovatívnych postupov v praxi a ocenili tvorivý prístup lektorky, ako aj možnosť získania nových informácií a inšpirácií k svojej pedagogickej činnosti.