MATURITNÁ SKÚŠKA Z BIOLÓGIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

V dňoch 29.10.2019 (36 účastníkov) a 7.11.2019 (22 účastníkov) v čase od 9:00 do 14:15 hod. sa priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnili odborné semináre venované maturitnej skúške z biológie v školskom roku 2019/2020. Realizácia odborných seminárov vychádzala z aktuálnych legislatívnych zmien týkajúcich sa maturitnej skúšky, ako aj existencie nového katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z biológie. Cieľom  stretnutia bolo prezentovať legislatívne zmeny spojené s maturitnou skúškou z biológie v školskom roku 2019/2020, aktuálne cieľové požiadavky na maturitnú skúšku, ako aj metodický postup tvorby jednotlivých úloh maturitných zadaní a ukážky konkrétnych maturitných zadaní z biológie. Vzhľadom na výrazné zmeny v požiadavkách na tzv. „tretie“ úlohy bol následne organizovaný seminár venovaný tvorbe úloh maturitných zadaní so zameraním na problémové „tretie“ úlohy. Učiteľom bol prezentovaný metodický postup tvorby týchto úloh. V rámci skupinovej práce na základe získaných informácií učitelia tvorili úlohy takéhoto typu. V závere vzdelávania prezentovali vytvorené úlohy a v diskusii si vymieňali názory na ne.

Celkový priebeh oboch podujatí hodnotili účastníci pozitívne. Získané skúsenosti dokážu aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Ocenili množstvo získaných informácií, vymenených skúseností a odporúčaní súvisiacich nielen s tvorbou úloh maturitných zadaní, ale aj ďalšími oblasťami ich pedagogickej činnosti. Vyjadrili záujem o vzdelávania podobného typu v rámci iných vyučovacích predmetov (napr. chémia).

                                                                                                                    

Spracovala:  RNDr. Erika Fryková