Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi

DP MPC v Trnave dňa 07.11.2019 zorganizovalo informačný seminár s názvom Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi. Cieľom seminára bolo zvýšiť úroveň vizuálnej a kultúrnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na podporu ich odbornej pripravenosti implementovať rôzne zložky umenia (dizajn, remeslá, film, hudba, médiá a pod.) do obsahu výchovy a vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 47 pedagógov z materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

 V úvode seminára zástupkyňa DP MPC v Trnave Mgr. Adriana Lančaričová informovala prítomných pedagógov o dôvodoch organizovania seminára na posilnenie kompetencie pedagógov realizovať vzdelávací proces s využívaním rôznych foriem umenia. Lektorka seminára Mgr. Marcela Kvetková zo Slovenskej národnej galérie (SNG) stručne charakterizovala vizuálnu gramotnosť v kontexte dnešnej doby a kultúry a definovala základné princípy a metódy práce rozvíjajúce vizuálnu a kultúrnu gramotnosť žiakov zážitkovými metódami. Predstavila koncepty projektov s využitím dizajnových prvkov interiéru, umenia alebo prvkov z prírody na rozvoj schopnosti žiakov „prečítať“ a porozumieť obrazom vo svojom okolí. Žiaci si neskôr, na základe skúseností, vytvárajú vlastné vizuálne obrazy s víziou vzájomnej komunikácie a interakcii s inými ľuďmi. Prítomní pedagógovia mali možnosť vyskúšať si aktivity zamerané na hudobné a výtvarné činnosti s využitím netradičných prvkov umenia. Lektorka predstavila metodické materiály pre pedagógov a web umenia (www.webumenia.sk), na ktorom SNG postupne digitalizuje naše kultúrne dedičstvo, a z ktorého môžu pedagógovia čerpať inšpirácie pre vlastnú pedagogickú prax. V následnej diskusii sa učitelia vyjadrili k možnostiam využívať metódy práce s umením na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov. V závere seminára sa lektorka Mgr. Marcela Kvetková (SNG) poďakovala MPC za poskytnutú možnosť sprostredkovať umenie pedagógom.   

 

vypracovali : DP MPC Trnava