Kultúrou školy k zlepšovaniu jej kvality prostredníctvom inovácií

European Schoolnet (sieť 34 európskych ministerstiev vzdelávania so sídlom v Bruseli) organizovala vo Varšave v dňoch 6. – 7. 11. 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom „Towards a whole-school inovation culture“. Cieľom konferencie bolo diskutovať o tom, ak sa organizácie a školské systémy môžu prostredníctvom inovácií zlepšovať, ako organizácie môžu vzájomne spolupracovať, ako vytvárať v školách kooperatívne učiace sa prostredie a pomenovať výzvy na ďalšie obdobie.

Počas konferencie odzneli príspevky zástupcov European Schoolnet, OECD, vzdelávacích inštitúcií, ktoré boli pre účastníkov konferencie inšpiráciou, ako vytvárať kooperujúce prostredie v školách, ako riešiť špecifické výzvy európskych politík na národnej úrovni, ako podporovať transformáciu procesov vzdelávania pre 21. storočie. Významnou súčasťou konferencie bola práca vo workshopoch. Účastníci konferencie reprezentovali tri sektory: ministerstvo, univerzity a firmy a navrhovali projektové zámery a zdroje na zlepšenie kultúry školy, zlepšenie kvality školy ako celku a konkretizovali úlohy pre jednotlivé sektory, hľadali prieniky spolupráce. V závere konferencie boli pomenované témy, ktoré budú riešené na ďalšej konferencii, ktorá je plánovaná na rok 2020 v Dubline. Kľúčovou témou konferencie bude hodnotenie (hodnotenie školských systémov, hodnotenie škôl) s využitím digitálnych technológií.

Medzinárodnej konferencie za SR sa zúčastnili M. Rychnavská a M. Gregušová z Metodicko-pedagogického centra.