Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V Nitre sa 10.12.2019 zrealizoval odborný seminár, ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Lektorkou stretnutia bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD., organizačne ho zabezpečili PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová.

V dňoch 19. novembra 2019 sa v v priestoroch UKF Nitra konal ďalší seminár zo série  odborných  seminárov “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo približne 200 učiteľov, žiakov stredných škôl, študenti vysokých škôl z regiónu i zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. DP MPC v Nitre sa podieľalo na jeho organizačnom zabezpečení.

V súlade s predchádzajúcim seminárom v RP MPC Prešov, Bratislava, bola prvá časť seminára zameraná na prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať.

V detašovanom pracovisku v Nitre sme 27.11.2019 spoločne so zástupcami Slovenského Červeného kríža ocenili pani učiteľky materských škôl Nitrianskeho kraja a detí z príslušných materských škôl. Boli zapojené do viacerých aktivít, ktoré sme nazvali Červený kríž očami detí.  

Počas viacmesačného obdobia, od februára 2019 do mája 2019, sa pani učiteľky zúčastnili  odborného seminára v DP MPC v Nitre venovanému vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.  Nové vedomosti a zručnosti aplikovali vo svojej praxi v práci s deťmi v MŠ.

Odborný seminár uskutočnený dňa 28. novembra 2019 v RP MPC v Banskej Bystrici bol obsahom zameraný na oblasť sebariadenia a manažérskej etiky a implementáciu ich princípov v praxi vedúceho pedagogického zamestnanca. Súčasťou podujatia bolo aj oboznámenie s princípmi a zásadami koučovacieho prístupu a možnosťami jeho využitia v profesijnom pôsobení vedúcich pedagogických zamestnancov. Táto cieľová skupina sa v úlohe účastníkov seminára vyjadrila v rámci jednej z vytvorených mikropracovných skupín, že ich charakterizuje túžba „robiť veci lepšie, zaujímavo, tvorivo“.