Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo aj na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Z ich podnetov, požiadaviek a prejaveného záujmu v rámci osobných stretnutí, konzultácií a diskusií na učiteľských fórach sme vychádzali pri zostavení letnej ponuky vzdelávacích podujatí.

V letnej ponuke reagujeme aj na aktuálne rezonujúce témy osobnostného rozvoja, prevencie negatívnych prejavov správania a riešenia výchovných problémov v školách a školských zariadeniach.

Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe

 

V období, keď flexibilne prispôsobujeme a meníme edukačné postupy v súvislosti s opatreniami proti pandémii, chceme dať opäť do pozornosti výstupy národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove (Kód ITMS: 26120130025), ktorý bol realizovaný Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v uplynulom programovom období.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) do ponuky vzdelávania pravidelne zaraďuje problematiku, ktorá patrí do oblasti ľudských práv. V súčasnom období vytvorí s tímom expertov programy inovačného vzdelávania zamerané na problematiku ľudských práv, konkrétne na:

  • bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov v školskom prostredí,

  • prejavy násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach a prevenciu a riešenie šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

  • ochranu detí pred prejavmi akejkoľvek formy domáceho násilia, netolerancie, diskriminácie, extrémizmu a pod.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) po prerušení prezenčnej formy vzdelávania z dôvodu mimoriadnej situácie v čase COVID-19 veľmi promptne presunulo vzdelávacie aktivity do online priestoru. Rekonštrukciou svojej webovej stránky vytvorilo nové možnosti online vzdelávania a poradenstva formou webinárov, učiteľských fór a konzultácií pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ). Táto nová situácia bola v porovnaní s prezenčnou formou vzdelávania organizačne náročnejšia. Odbornú pomoc si vyžadovali nielen záujemcovia o online vzdelávanie, ale aj lektori, ktorí v online prostredí zatiaľ nepracovali a mali len základné zručnosti práce s informačnými technológiami.