Workshopy učiteľov slovenského jazyka a literatúry stredných škôl na východe Slovenska

45. týždeň sa niesol v prešovskom a košickom MPC v znamení maturitnej skúšky. V RP MPC Prešov (4. 11. 2019 a 5. 11. 2019) a v DP MPC Košice (6. 11. 2019 a 7. 11. 2019) sa uskutočnili workshopy s názvom Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum pod gesciou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Cieľovú skupinu tvorili učitelia slovenského jazyka a literatúry stredných škôl – gymnázií, stredných športových škôl, stredných odborných škôl a konzervatórií.

Cieľom týchto vzdelávacích podujatí bolo rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry na stredných školách: hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka – poznať metodické pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov a analyzovať nástroje pedagogickej diagnostiky.

Mgr. Branislav Hudcovský z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, lektor workshopov, predstavil charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej časť maturitnej skúšky (EČ MS). Účastníci boli oboznámení s procesom vytvárania testových položiek, položkovou analýzou na základe štatistických údajov a s celkovými výslednými parametrami testu relatívneho výkonu a ich správnou interpretáciou. Zároveň získali zásadné informácie súvisiace s procesmi centrálneho hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry. Doménou druhej časti workshopov bolo hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) s akcentovaním zásad a kritérií na hodnotenie slohových prác žiakov. Tréning zručností hodnotiteľa PFIČ MS bol zameraný na  korektné vyznačovanie chýb pomocou korektorských značiek, rozlišovanie druhu chýb, ale aj na riešenie rôznych špecifických situácií pri hodnotení.

Na workshopoch sa zúčastnilo viac ako 230 pedagógov, ktorí ocenili tematické zameranie podujatia a vyjadrili spokojnosť s konštruktívnym a prakticky osnovaným priebehom vzdelávania. V závere vyslovili požiadavku na pravidelnú realizáciu workshopov zameraných na hodnotenie slohových prác v jednotlivých žánroch a riešenie niektorých atypických  prípadov pri hodnotení.