Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II).
Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začalo 5. júna 2020.
Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa v roku 2017 zapojilo ako jeden z partnerov do medzinárodnej spolupráce na projekte Teach UP (Teacher Upskilling Policy Experimentation).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

V dňoch 3., 5., 9. a 11. júna 2020 sa uskutoční online konferencia a webináre k medzinárodnému projektu TeachUP, ktorý zastrešuje Európska školská sieť.

Metodicko-pedagogické centrum, ako jeden z partnerov projektu TEACH UP, Vás týmto chce pozvať k účasti na záverečnej online konferencii.

V rámci online vstupov budú riešitelia projektu prezentovať výsledky experimentálneho skúmania online kurzov vytvorených v rámci projektu.