Národný projekt ŠOV po troch rokoch končí

Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte Škola otvorená všetkým (ŠOV) 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci spoločným úsilím vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie, skvalitňovali vlastné profesijné kompetencie, či  pracovali na zlepšení komunikácie s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Cieľom aktivít projektu bolo zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšiť školské výsledky detí a žiakov.

V rámci projektu sme vytvorili pracovné miesta pre 422 pedagogických asistentov a 234 odborných zamestnancov, t. j. psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov. Ako súčasť inkluzívnych tímov sa osvedčili ako výrazná pomoc pre pedagógov v škole, ale aj v teréne pri práci s rodičmi“, hovorí manažérka projektu Ing. Viera Čontofalská. Ich úlohou bolo zabezpečovať podmienky pre kvalitné vzdelávanie všetkých detí a tiež predchádzať neopodstatnenému preraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. S prevenciou je nepochybne potrebné začať už v predškolskom veku, predovšetkým u detí z málo podnetného prostredia. „Najlepším miestom je samozrejme materská škola. Je však stále množstvo detí, ktoré sa do materskej školy z rôznych dôvodov nedostanú. Práve pre ne bol vytvorený model neformálneho vzdelávania,“ uviedla manažérka projektu. Súčasťou neformálneho vzdelávania, do ktorého sa zapojilo 942 detí, bol aj stimulačný program zameraný na dosiahnutie školskej zrelosti. Za školskou neúspešnosťou detí zo sociálne vylúčených lokalít, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít, je okrem chudoby aj slabá spolupráca školy a rodiny. Jednou z možností, ako v čo najväčšej miere spolupracovať s rodinami detí a žiakov, bolo aktívne zapojenie rodičov do diania v škole prostredníctvom osvetových programov. Do osvety, ktorú personálne zabezpečovali sociálni, resp. špeciálni pedagógovia, sa zapojilo 4 896 rodičov počas 622 osvetových stretnutí. Základným nástrojom inklúzie a akcelerácie žiakov v prostredí základných škôl bol celodenný výchovný systém (CVS). Jeho súčasťou bola popoludňajšia činnosť v záujmových útvaroch ako aj príprava na vyučovanie na ďalší deň. Celkovo sa do CVS zapojilo 43 714 žiakov v rámci 9950 záujmových útvarov. Ako za efektívnej spolupráce aplikovať myšlienky inklúzie do praxe. To bolo témou aktualizačného vzdelávacie programu „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“, ktorý úspešne ukončilo 1928 učiteľov a odborných zamestnancov. Okrem akreditovaného vzdelávania projekt ponúkal pedagógom a odborným zamestnancom rôzne inštruktážne semináre k témam ako je neformálne vzdelávanie, realizácia depistáží a stimulačných programov, či tvorba lokálnych plánov desegregácie. V neposlednom rade školy zapojené do projektu získali z eurofondov didaktické balíčky v celkovej hodnote takmer 250 tisíc eur. Materiálna pomoc slúžila predovšetkým na podporu voľnočasových aktivít žiakov v záujmových útvaroch v rámci celodenného výchovného systému. „V závere môžeme konštatovať, že projekt bol úspešný, nakoľko sme dosiahli naplnenie všetkých stanovených merateľných ukazovateľov. Ostáva veriť, budúcnosť prinesie také systémové opatrenia, vďaka ktorým bude personálna podpora v podobe asistentov či odborných zamestnancov v školách absolútnou samozrejmosťou,“ uzavrela Viera Čontofalská.

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementovalo Metodicko-pedagogické centrum v rámci Operačného programu Ľudské zdroje od začiatku februára 2016 do konca novembra 2019. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.