Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V RP MPC Bratislava sa dňa 16.12.2019 uskutočnil workshop, ktorého cieľom bola  prezentácia využívania služby RoboBraille v výchovno-vzdelávacom procese. RoboBraille je e-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Cieľom využívania služby RoboBraille je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a aj na trhu práce.

DP MPC Komárno pripravilo odborný seminár pre učiteľov  primárneho vzdelávania vyučujúcich informatiku. Učitelia sa oboznámili s novými príležitosťami a možnosťami vyučovať informatiku v primárnom vzdelávaní. Pán profesor Ivan Kalaš, PhD. zaujímavou prednáškou oboznámil učiteľov s novou možnosťou vyučovania informatiky s Emilom. Po prednáške účastníci seminára mali možnosť  diskusie, kde padla zaujímavá otázka ohľadne kvalifikovanosti učiteľov primárneho vzdelávania vyučovať informatiku, vyučujúci mali záujem o ďalšie vzdelávanie, aby v škole mohli využívať softvér Emil. Odborný seminár organizačne zabezpečila PaedDr. Beáta Šenkárová.

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 22.11. 2019  pre učiteľov 2.stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy odborný seminár s názvom Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania. Bol zameraný na zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia - venoval sa konkrétnym stratégiám a technikám kooperatívneho vyučovania a tomu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu   prostredníctvom spolupráce. Okrem prehĺbenia si teoretických vedomostí z oblasti skupinového a kooperatívneho vyučovania si pedagógovia pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej vyskúšali na vlastnej koži konkrétne stratégie a techniky kooperatívneho vyučovania.

RP MPC Bratislava pripravilo dňa 5. 12. 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Účastníci workshopu sa zoznámili s aktuálnou výstavou s názvom Moc bezmocných, ktorá reflektuje významný politický medzník našich novodobých dejín November 89. Výstava vznikla pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí, ktoré umožnili umelcom a umelkyniam verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Výstava odzrkadľuje umeleckú tvorbu na Slovensku a v Čechách.