Inovatívne trendy vo výučbe matematiky (odborný seminár)

Na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi DP MPC Trnava zorganizovalo dňa 20.05.2019 odborný seminár pod názvom Inovatívne trendy vo výučbe matematiky. Odborný seminár sa konal v priestoroch gymnázia a lektorkou bola PaedDr. Lucia Rumanová z Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

Seminár otvorila riaditeľka gymnázia RNDr. Viera Tkáčová, ktorá privítala v priestoroch školy zástupkyňu DP MPC v Trnave Mgr. Adrianu Lančaričovú a zaželala prítomným kolegom matematickú pohodu. Zástupkyňa DP MPC Trnava informovala učiteľov o pripravovanom podujatí MPC - medzinárodnej konferencii Európsky učiteľ 21.storočia, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.- 4.7.2019 v Bratislave.

Cieľom odborného seminára Inovatívne trendy vo výučbe matematiky bolo prehĺbiť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov matematiky a súčasne prezentovať inovatívne trendy, ktoré by obohatili obsah výučby matematiky na gymnáziu ako aj vedieť aplikovať získané informácie v praxi. Lektorka seminára PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. z katedry matematiky - fakulta prírodných vied UKF v Nitre poukázala na inováciu didaktických postupov vo vyučovaní matematiky, hlavne implementáciu praktických úloh do vyučovacieho procesu, dostupných moderných vyučovacích metód a rôznych didaktických pomôcok. Ponúkla učiteľom konkrétne námety ako zefektívniť a inovovať vyučovací proces matematiky. Téma a obsah odborného seminára svojou aktuálnosťou oslovila prítomných učiteľov, ktorí si na názorných ukážkach vyskúšali inovatívne praktické didaktické postupy vo vyučovaní matematiky. 

                                     

Mgr. Adriana Lančaričová