Atestačné minimum pre záujemcov o vykonanie atestácie (odborný seminár)

Viac ako 50 pedagogických a odborných zamestnancov sa na pracovisku MPC v Trenčíne zúčastnilo odborného seminára pre záujemcov o vykonanie atestácie, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem podať žiadosť k 30.6.2019.

Účastníci sa oboznámili s podmienkami na vykonanie atestácie a  požiadavkami na prvú a druhú atestačnú prácu. Získali informácie o materiáloch a publikáciách, ktoré MPC pre záujemcov na svojom webovom sídle pripravilo. V závere seminára diskutovali o odborno-metodických problémoch a prístupe k ich riešeniu, s akcentom na reflexiu pedagogickej činnosti a akčný výskum. 

Aktivita účastníkov a záujem o problematiku vytvorili na seminári tvorivú atmosféru.