Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


European Schoolnet (Európska školská sieť ďalej len EUN) so sídlom v Belgicku je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy(viac na http://www.eun.org/about). Jednou z aktivít konzorcia je projekt SCIENTIX – komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe. MPC ako národné kontaktné miesto Scientix poskytuje spojenie medzi projektom Scientix na európskej úrovni a aktivitami v rámci Slovenska. A ako  partnerská inštitúcia EUN pre oblasť profesijného rozvoja sprostredkováva aj ponuky a možnosti vzdelávania. V roku 2020 začína SCIENTIX výzvou pre učiteľov na zapojenie sa do dvoch pilotných projektov zameraných na integráciu tém týkajúcich sa STEM ...

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v piatok 17. januára 2020 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava –  Rača  odborný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol odborný seminár zameraný na profesijné štandardy, portfólio, atestácie po novom  a na ponuku vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.

Dňa 13. 1. 2020 sa v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku uskutočnil workshop pre učiteľov francúzskeho jazyka s názvom Učiť sa gramatiku hrou, ktorú  zorganizovalo Regionálne pracovisko MPC Bratislava spoločne s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Cieľom workshopu bolo prezentovať vhodné hrové aktivity podporujúce aktívne učenie sa žiakov, vedieť vybrať tie najvhodnejšie hry a aktivity z hľadiska plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov a využívať ich  v procese vyučovania gramatiky francúzskeho jazyka.

Dňa 12. decembra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre riaditeľov základných a stredných škôl Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.