Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v dňoch 19. – 20. 08. 2020 realizovalo dvojdňový odborný seminár zameraný na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastiveda, prvouka, telesná a športová výchova s implementáciou prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo workshop pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy a pre učiteľov základnej umeleckej školy s názvom Tvorba modernej keramiky. Workshop sa uskutočnil v dňoch 11., 12. a 20.8.2020 v priestoroch Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Zámerom podujatia bolo získať informácie o nových trendoch keramickej tvorby a vedieť ich aplikovať vo vlastnej keramickej tvorbe.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s American Center Košice v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 5. – 7. augusta 2020 pre učiteľov workshop s názvom Stretnutia s umelou inteligenciou, ktorého cieľom bolo aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na aplikáciu získaných poznatkov a zručností v pedagogickej praxi.

Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo dňa 31. 07. 2020 hodnotenie škôl prihlásených na základe výzvy na zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
Zoznam vybraných materských škôl
Zoznam vybraných základných škôl
Zoznam vybraných stredných škôl