Ako na kritické myslenie?

Témou odborného seminára, ktorý sa uskutočnil dňa 19. novembra 2019 v priestoroch RP MPC v Banskej Bystrici bolo kritické myslenie a možnosti jeho rozvoja v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní v základných školách. V rámci obsahu odborného seminára získali účastníci vedomosti o kritickom myslení, kognitívnych procesoch spojených s uplatňovaním kritického myslenia a námety na edukačné aktivity, ktoré si účastníci seminára aktívne vyskúšali. Lektorka seminára PaedDr. Adriana Gondová zamerala odborný seminár na osvojovanie zručností pedagógov tvoriť a aplikovať metódy aktívneho osvojovania vedomostí a najmä schopnosti kriticky myslieť u žiakov primárneho a nižšie stredného vzdelávania. Kritické myslenie prezentovala ako dôležitú schopnosť a zručnosť v rámci celoživotnej výbavy vzdelaného jedinca a jednu z najočakávanejších schopností aj v rámci profesijnej kariéry. V rámci osvojenia správneho výkladu pojmu kritické myslenie účastníci tvorili vlastnú definíciu, kde jedna z pracovných  skupín uviedla: „Kritické myslenie je posúdenie informácií na základe objektívnych skutočností a nie toho „čo ma prvé napadne“ s cieľom naučiť tvorivo zvažovať, dospievať k rozhodnutiam a konať“. Ďalšia aktivita umožnila zúčastneným pedagógom rozvíjať zručnosť tvorby vhodných otázok rozvíjajúcich kritické myslenie. Účastníci seminára mali možnosť aktívne zažiť tvorbu správy, kde konkrétne realizované aktivity poukázali na deformovanie správ a následné hrozby manipulácie smerom k príjemcom, čo je v súčasnosti badateľné – citeľné najmä v mediálnych obsahoch. Súčasťou odborného seminára bol aj priestor na zdieľanie skúseností pedagógov a diskusiu o reálnych skúsenostiach s rozvojom kritického myslenia u žiakov a možnostiach aplikácie predstavených aktivít priamo na vyučovaní.

Podujatia sa zúčastnilo 26 účastníkov z cieľovej skupiny učiteľov primárneho a nižšie stredného vzdelávania.

 

PaedDr. Adriana Gondová  – učiteľ profesijného rozvoja z RP MPC v Banskej Bystrici