Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra (odborný seminár)

Dňa 21. mája 2019 sa pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry realizoval odborný seminár na tému Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra. V úvode podujatia učitelia slovenského jazyka a literatúry (SJL) zo základných škôl hornej Oravy diskutovali o „kritických miestach“ vyučovania materinského jazyka i ďalších možnostiach vzdelávania učiteľov SJL. Následne lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. z DP MPC v Žiline v teoretickej rovine predstavila problematiku metakognície, vymedzila súvisiace pojmy a charakterizovala vybrané čitateľské stratégie, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. V pracovných skupinách účastníci podujatia navrhovali aplikáciu jednotlivých čitateľských stratégií do vyučovacieho procesu predmetu SJL v súlade s cieľmi vyučovania. Využili vopred vybraný vecný, štruktúrovaný, populárno-náučný text. Diskusie učiteľov po prezentovaní skupinovej práce viedli k záveru, že aplikovanie čitateľských stratégií do vyučovacieho procesu môže byť pre žiakov zaujímavým oživením vyučovania a zároveň vhodným spôsobom rozvoja ich čitateľských zručností. Mali by ich využívať učitelia všetkých predmetov, nie iba učitelia SJL. Účastníci ocenili dobrú spoluprácu Školského úradu v Zakamennom, ktorý zastupovala vedúca kabinetu SJL Mgr. Viera Trabalíková a DP MPC v Žiline pri príprave odborných seminárov zameraných na špecifiká výučby predmetu SJL.