Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa do systému Európskych škôl na školský rok 2020/2021.
Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme, link: www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/.

Metodicko-pedagogické centrum, ako prijímateľ projektu, zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na zapojenie sa do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Elektronické prihlasovanie škôl sa konalo v období od 05. 06. 2020 do 15. 07. 2020. Proces prihlasovania sa škôl do národného projektu bol dňa 15. 07. 2020 ukončený.

Do národného projektu sa prihlásilo spolu 1 287 škôl (353 materských, 856 základných a 78 stredných škôl), čo je o 40 % škôl viac ako plánovaný počet škôl deklarovaný v národnom projekte (900 škôl). Školy sa uchádzajú o tieto pracovné pozície:

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) sa potvrdením o oprávnení organizovať atestácie, ktoré mu vydalo MŠVVaŠ SR dňa 21. 11. 2019, stalo atestačnou organizáciu a začalo s realizáciou atestačného procesu podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

BIGECHE je odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Aktuálne bolo vydané číslo 23, ktoré obsahuje príspevky zamerané hlavne na príklady dobrej praxe v rámci predmetoch biológia, geografia, fyzika, informatika, špeciálna pedagogika a anglický jazyk. Novinky, zaujímavosti z oblasti vedy sú zastúpené v dvoch príspevkoch (biológia, environmentálna výchova a geografia).