Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v stredu 13. novembra 2019  v priestoroch Základnej školy na Tbiliskej 11, Bratislava –  Rača  diskusný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služieb školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol seminár zameraný na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ...

Dňa 13. decembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár pod názvom Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý zorganizovalo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave (RP MPC).

Cieľom tohto odborného seminára bolo informovať riaditeľov škôl/ zástupcov riaditeľa škôl a školských zariadení Bratislavského kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu a záujem o vzdelávacie a odborné aktivity, ktoré sme Vám v roku 2019 poskytovali.

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka na chvíľu zmiernime naše pracovné tempo, oddýchnime si a naberme nové sily na plnenie nových úloh a výziev, ktoré nás v roku 2020 čakajú.

Metodické centrum v Trenčíne pripravilo pre vedúcich zamestnancov základných škôl Trenčianskeho kraja odborný seminár zameraný  na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji zamestnancov.

Seminára sa zúčastnilo viac ako štyridsať vedúcich zamestnancov, ktorí spoločne s lektormi diskutovali o možnostiach tvorby portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na profesijné štandardy a o potenciálnych prvkoch atestačného portfólia.