Učitelia Trenčianskeho kraja venujú pozornosť rozvoju funkčnej gramotnosti

MPC v Trenčíne každoročne pripravuje odborný seminár zameraný na rozvoj funkčnej gramotnosti, ktorý vytvára priestor na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou. Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na výsledky medzinárodných meraní PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD opakovane nedosahujú očakávané výsledky.

Jednou z tém, ktorá na odbornom seminári v tomto roku rezonovala, bolo rozvíjanie gramotnosti u detí a žiakov so ŠVVP. Lektorka vychádzala z osvedčených pedagogických skúsenosti učiteľov  špeciálnej školy s rozvojom gramotnosti vo vyučovacom procese. Poukázala na význam zážitkových metód vyučovania počas celého procesu vzdelávania žiakov so ŠVVP, ale i ostatných žiakov. Prítomní sa stotožnili s tým, že kľúč od funkčnej gramotnosti žiaka má pedagóg a môže ním „bránu“ otvárať, ale i zatvoriť.

V ďalšej časti seminára zaujala účastníkov problematika digitálnej gramotnosti. Lektorka prezentovala  portál Minecraft Education Edition a ukážky práce s ním. Zamerala sa na ovládanie aplikácie, uviedla  príklady práce v jednotlivých svetoch (napr. chemické laboratórium, stanica ISS) a možnosti ich využitia na hodinách. Účastníci programovali s agentom v Code Connection, pozreli si možnosť ovládania triedy s Classroom Mode a ukážky žiackych prác. Na záver boli očarení hrou s MergeCube, ktorá vytvára rozšírenú realitu.

Veľký záujem o seminár každoročne potvrdzuje, že učiteľom nie je problematika funkčnej gramotnosti ľahostajná a vítajú možnosť podeliť sa o skúsenosti a diskutovať o tejto téme.