Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 10. ročníku Murgašových dní

Súkromné gymnázium v Lučenci Metodicko-pedagogické centrum, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Amavet klub č. 894 pri ZŠ  Vajanského pripravili  už jubilejný 10. ročník Murgašových dní. Ide už o tradičné  stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda. V dňoch  14. - 15.11.2019 bol pre účastníkov pripravený pestrý program zameraný na prezentovanie overených praktických skúseností lektorov a praktickú činnosť účastníkov pod ich vedením. Podujatie otvorila Mgr. Saskia Palkovičová poverená riadením školy a účastníkov prišli pozdraviť aj zástupcovia mesta Lučenec.  

Aktivity prvého dňa boli zamerané na inšpirácie od kolegov z UK katedry didaktiky fyziky.  Doc. RNDr. Viera Lapitková CSc., prezentovala a riadila prácu učiacich sa v aktivitách s názvom Staviame si mosty. S doc. PaedDr. Klárou Velmovskou PhD. v rámci jej príspevku Zažni aspoň kúsok, účastníci pracovali s elektrickou skúšačkou a vyrobili jednoduchý elektrický učiaci stroj.   Záver dopoludňajšej časti programu s názvom Hľadáme sever, strávili účastníci s PaedDr. Petrom Horváthom PhD., a vyskúšali si správanie sa vodičov, ktorými prechádza elektrický prúd a pohyb vodiča v magnetickom poli. 

Popoludňajší program bol zameraný na príklady dobrej praxe. Učitelia z gymnázií: Martina Kukučína, Revúca a Evanjelickej SŠ-GYM, M. R. Štefánika, Martin, prezentovali výsledky vzdelávania svojich študentov.

V úvode druhého dňa si účastníci overili svoje vedomosti na úlohách, ktoré pripravila Mgr. Morková s použitím jednoduchých a dostupných pomôcok. Svojim entuziazmom inšpirovala mnohých kolegov. Pripravené fyzikálne pokusy doplnila Ing. Adriana Gertnerová   pokusom využiteľným v chémii aj biológii na vizualizáciu dejov, ktoré prebiehajú počas dialýzy a počas ochrany potravín rôznymi fóliami. Pozorované výsledky podnietili inšpiratívnu diskusiu, v rámci ktorej vznikli ďalšie modifikácie pokusu a experimentu k praktickej aplikácii.

Na vedomosti a zručnosti z elektrotechniky bol zameraný workshop pod vedením Mgr. Ivety Papcunovej zo ZŠ Vajanského. Realizovaná učebná aktivita bola zameraná nie len na overenie vedomostí, ale aj rozvoj praktických zručností so súčiastkami a nástrojmi pri zhotovení pomôcky.

Po prestávke nasledovalo predstavenie projektu STEM Schol Label – iniciatívy pre školy, ktoré významne a systematický podporujú výučbu prírodovedných a technických predmetov www.stemschoollabel.eu.

Potom sa účastníci v rámci príspevku PaedDr. Dariny Výbohovej PhD. zamerali na to ako podporiť prepojenie obsahov prírodovedného vzdelávania a učebných úloh z reálnymi situáciami na príklade značiek na ošetrenie odevov a vplyvu tepla a chladu na ľudský organizmus. Diskusia o zmenách v oblasti profesijného rozvoja učiteľov nastavených novou legislatívou a  možnosti podpory zo strany MPC uzavreli program ostatného ročníka Murgašových dní.

Všetci zúčastnení s pozdravom odchádzali obohatení o cenné námety a inšpirácie do ďalšej pedagogickej praxe. Tešíme sa, že sa  opäť stretneme na 11. ročníku Murgašových dní v roku 2020.