Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD (odborný seminár)

Legislatívne zmeny po roku 2008 sa zásadným spôsobom dotkli práve fungovania školských výchovno-vzdelávacích zariadení. Badateľná je existencia tzv. trhu so záujmovou činnosťou a veľká konkurencia týchto zariadení, ktorá má dopad na ponuku a na požiadavky ich fungovania. Práca vychovávateľa je náročná z hľadiska jednak realizácie, ale najmä plánovania a projektovania vlastných edukačných procesov a postupov. Základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa realizuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských kluboch detí je výchovný program ako základný dokument školského zariadenia.

M. Šidlíková a V. Brhelová hodnotia tvorbu výchovného programu ako: „Vytvorenie kvalitného výchovného programu školského zariadenia je náročný proces. Vyžaduje si prijatie moderných výchovno-vzdelávacích stratégií a aplikovanie inovačných metód a foriem práce. Preto je dôležitá jeho dôkladná príprava, a najmä tímová spolupráca všetkých pedagogických zamestnancov.“ Treba si uvedomiť, že Výchovný program je predovšetkým otvoreným dokumentom, ktorý je možné prispôsobovať podmienkam, požiadavkám a možnostiam nielen zriaďovateľov a prevádzkovateľov, ale najmä novým alternatívnym prvkom  v edukácii VMV. Požiadavky praxe ukazujú potrebu vytvorenia metodickej pomôcky, ktorá by umožňovala aktualizovať výchovný program a zahŕňala by práve praktické návrhy riešení modelových edukačných situácií v súlade s uplatnením tvorivých skúseností pri plánovaní výchovných a vzdelávacích stratégií v ŠKD.

20.11.2019 sa v RP MPC BB uskutočnil odborný seminár vychovávateľov ŠKD : Výchovné a vzdelávacie stratégie v ŠKD, ktorého výstupom sa stali východiská tvorby kurikulárneho dokumentu ŠKD ako otvoreného moderného spôsobu plánovania slúžiaceho nielen potrebám vychovávateľov, ale najmä informačného zdroja pre rodičov a školskú komunitu. Seminára sa zúčastnilo 26 vychovávateliek z celého banskobystrického kraja. Spolu s vedúcimi vychovávateľkami ŠKD toto podujatie organizovala Gabriela Zábušková UPR pre výchovu mimo vyučovania a školských zariadení RP MPC BB.