Profesijné štandardy- Atestácie - Portfólio (odborný seminár)

V Nitre sa 10.12.2019 zrealizoval odborný seminár, ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Lektorkou stretnutia bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD., organizačne ho zabezpečili PaedDr. Eva Pupíková a Mgr. Mária Pappová.

Program seminára bol zostavený vo väzbe na profesijné štandardy, portfólio, atestácie po novom a na ponuku vzdelávacích programov, podujatí organizovaných MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

V spoločne vedenom odbornom dialógu medzi auditóriom a skúsenou, precíznou a zároveň načúvajúcou lektorkou vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení venovali pozornosť východiskám pri práci s profesijným štandardom, jeho využívaním vo väzbe na atestačné portfólio, profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Na podujatí v priestoroch Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre sa zúčastnilo 60 vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí v spätných väzbách vyjadrili úprimné poďakovanie za kvalitu sprístupnených informácií, odbornosť lektorky v náročnej, novej, stále sa aktualizujúcej téme.