Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Metodicko-pedagogické centrum regionálne pracovisko Prešov v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 25. – 26. augusta 2020 pre učiteľov materských škôl odborný seminár prostredníctvom lektorky PaedDr. Jany Paleschovej. Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky v oblasti predprimárneho jazykového vzdelávania detí a rozvíjať tým profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Skupina pedagogických zamestnancov – školských špeciálnych pedagógov – je dlhodobo poddimenzovaná ponukou vzdelávacích podujatí, odborných seminárov a pod. Vzdelávacie inštitúcie sa zameriavajú v prevažnej miere na pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, resp. vychovávateľ alebo pedagogický asistent. Odborní zamestnanci, medzi ktorých ešte prednedávnom patrili aj školskí špeciálni pedagógovia, si z rôznych dôvodov len veľmi ťažko hľadali možnosti na rozvoj svojich profesijných kompetencií v oblasti kontinuálneho vzdelávania.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove 25. 08. 2020 realizovalo odborný seminár zameraný na vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka. Zážitkovým učením sa účastníci odborného seminára oboznámili s pojmami stres a toxický stres, ktorý je každodennou súčasťou života ich žiakov. Prezentované metódy, po vhodnej modifikácii, môžu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Kladne ocenené boli aj pozitívne príklady dobrej praxe.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 odborný seminár na aktuálnu tému Vieme zvládať šikanovanie v školách? pod gesciou PhDr. Jarmily Verbovskej, učiteľky profesijného rozvoja. Lektorkami seminára boli odborné zamestnankyne CPPPaP Prešov PhDr. B. Žabecká, Mgr. J. Štofaňáková, Mgr. M. Szirmaiová, PhD.