Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Spoločný školský úrad v Šahách pravidelne organizuje metodické a odborné porady, stretnutia s riaditeľmi jednotlivých škôl ale aj stretnutia pre učiteľov 19 materských a 11 základných škôl, ktoré zastrešuje. Dňa 28.1.2020 sa na pracovnej porade školského úradu svojím odborným vstupom podieľalo aj MPC prostredníctvom PaedDr. Evy Pupíkovej z detašovaného pracoviska MPC v Nitre. Odborne zastrešila program pracovného stretnutia vo väzbe na aplikáciu nových právnych noriem v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školstva. Dôraz bol kladený na plánovanie a realizovanie profesijného rozvoja a možnosti participácie MPC na tomto procese. Bola prerokovaná povinnosť škôl tvoriť a realizovať aktualizačné vzdelávanie ako aj proces adaptačného vzdelávania.

Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, geografie, občianskej náuky a etickej výchovy v základných a stredných školách zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Múzeum mesta Bratislavy 28. januára 2020 spoločný odborný seminár pod názvom Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc.

Cieľom odborného seminára bolo rozvíjať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov  základných a stredných škôl, kompetenciu realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a kompetenciu hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.

Sekcia regionálneho školstva a sekcia legislatívno-právna v spolupráci s regionálnymi pracoviskami Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) zorganizovali pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a pre učiteľov profesijného rozvoja informačné semináre k aplikácii zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacích predpisov v praxi. Semináre sa konali 20. 1. 2020 v RP MPC Bratislava, 23. 1. 2020 v RP MPC Prešov a 24. 1. 2020 v RP MPC Banská Bystrica.

Dňa 23. 1. 2020 sa v Metodicko-pedagogickom centre (MPC) v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov inštitúcií podieľajúcich sa na národnom projekte Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V poradí štvrté stretnutie k evaluačnej správe za rok 2019 viedol Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., koordinátor projektu a zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne.

Pracovný program stretnutia tvorili prezentácie čiastkových výsledkov projektu za rok 2019 vo forme správ. Za Štátny pedagogický ústav predložila správu PaedDr. Anita Halászová, ...