Milan Rastislav Štefánik – 100.výročie úmrtia (Odborný seminár s workshopom)

Detašované  pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave a Trnavským samosprávnym krajom zorganizovalo dňa 31.05.2019 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave odborný seminár s workshopom s názvom Milan Rastislav Štefánik – 100.výročie úmrtia.

Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. vo svojej prednáške Život a vedecká činnosť M. R. Štefánika- odkaz súčasnosti oboznámil učiteľov základných a stredných škôl s informáciami o živote a vedeckej práci M. R. Štefánika a poskytol im aj metodické inšpirácie využitia tejto tematiky pre súčasnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.    

Po prednáške nasledoval workshop, zameraný na prácu s pracovnými listami a textami súvisiacimi s výstavou fotografií zo života M. R. Štefánika, Mohyly na Bradle ako kultúrno-historickej pamiatky na M. R. Štefánika a dokumentujúcimi vzťah Štefánika k Trnave.

Seminár organizovali a viedli zástupkyňa DP MPC Trnava Mgr. Adriana Lančaričová a Mgr. Beáta Juráková.

V otvorenej diskusii vyjadrili prítomní učitelia svoje názory na možnosti uplatnenia prezentovanej témy v praxi a ocenili prácu s pracovnými listami a textami vo svojej pedagogickej činnosti.

 

                                                                                                               DP MPC Trnava