Učíme (sa) dane (odborno-metodický seminár)

Regionálne pracovisko MPC Bratislava v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky zrealizovalo vo štvrtok 30. mája 2019 odborný seminár pod názvom „Učíme (sa) dane“.

Vzdelávania sa zúčastnili koordinátori finančného vzdelávania na školách, učitelia občianskej náuky zo základných a stredných škôl a učitelia odborných ekonomických predmetov zo stredných škôl z Bratislavského kraja a Nitrianskeho kraja. Cieľom seminára, ktorý odborne podporili kvalifikovaní lektori z Finančného riaditeľstva SR Mgr. Dana Španková, Ing. Soňa Šivová a Mgr. Beáta Skovajová, bolo zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov za účelom rozvíjania ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2. do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Prioritnými témami seminára boli daň z príjmov PO a daň z príjmov FO a riešenie najčastejších otázok súvisiacich s odvodom týchto daní, aktuálne legislatívne zmeny ako aj prezentácia vzdelávacích materiálov k problematike daní pre základné a stredné školy. Účastníci seminára diskutovali o možnostiach aktuálneho poradenstva ako aj k implementácii danej problematiky do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.