Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Odborný seminár uskutočnený dňa 28. novembra 2019 v RP MPC v Banskej Bystrici bol obsahom zameraný na oblasť sebariadenia a manažérskej etiky a implementáciu ich princípov v praxi vedúceho pedagogického zamestnanca. Súčasťou podujatia bolo aj oboznámenie s princípmi a zásadami koučovacieho prístupu a možnosťami jeho využitia v profesijnom pôsobení vedúcich pedagogických zamestnancov. Táto cieľová skupina sa v úlohe účastníkov seminára vyjadrila v rámci jednej z vytvorených mikropracovných skupín, že ich charakterizuje túžba „robiť veci lepšie, zaujímavo, tvorivo“.

Prepojenie jednotlivých tém obsahu seminára poskytlo priestor na osvojovanie tém, ktoré sa vo vzájomnom kontexte podieľajú na prístupe, ktorý podporuje zlepšovanie v zvládaní časovej náročnosti manažovania vlastnej práce, v predchádzaní konfliktom a tvorbe profilu vedúceho pedagogického zamestnanca. Z diskusie a priebehu odborného seminára vyplynuli očakávania a definované potreby účastníkov, ktoré smerovali na oblasti efektívneho využívania času a časovému manažmentu, rozvoj kompetencií  v oblasti vedenia  zamestnancov, zaujímali sa o oblasť manažérskej etiky a využívania koučovacieho prístupu pri výkone svojich profesijných povinností. Jedným z vyjadrených očakávaní účastníkov seminára bola aj výmena skúseností z vlastnej praxe účastníkov seminára. Zdieľali skúsenosti, ktoré sa týkali motivácie zamestnancov, podpory a funkčností tímovej spolupráce v škole, hodnotenia výkonov zamestnancov a pod. V rámci oboznámenia sa s princípmi koučovacieho prístupu využiteľného v praxi vedúcich pedagogických zamestnancov ich seminár zdôraznil ako možný nástroj na zmenu mentality školy a jej zamestnancov, podporu vlastnej zodpovednosti, nachádzanie vlastných riešení a možnosť motivácie seba i zamestnancov.

 

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., lektor seminára

učiteľ profesijného rozvoja  RP MPC v Banskej Bystrici