Percepčné činnosti v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 31.5.2019 zorganizovalo odborný seminár pod názvom Percepčné činnosti v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní. Cieľovou skupinou boli učitelia materských škôl.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Oľga Pappová PhD., ktorá je riaditeľkou ZUŠ, ale má pedagogické skúsenosti z materskej školy, základnej školy aj z vysokoškolského prostredia. Seminár bol zameraný na poskytnutie základných východísk k efektívnej realizácii percepčných činností a poskytnutie námetov na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku. Lektorka zdôraznila, že cieľom rozvoja percepčných činností je výchova aktívneho a vnímavého poslucháča, ktorý získa vzťah k hudbe na celý život. Schopnosť vnímať hudbu je podmienkou realizácie všetkých ďalších hudobných činností. Aktívne vnímanie hudby naučí deti počúvať svet okolo seba. Lektorka postupne charakterizovala jednotlivé hudobné schopnosti a vekové limity ich rozvoja v predškolskom veku v súvislosti s výkonovými štandardami zo ŠVP. V rámci wokrshopu si účastníčky mali možnosť vyskúšať jednoduché hudobné hry a cvičenia. Spolu s lektorkou si vyrobili netradičné hudobné nástroje na rytmizáciu, či dramatizovanie vypočutej skladby. Účastníčky si odniesli domov i množstvo námetov na veku primerané hudobné motívy.

Semináru sa zúčastnilo 32 učiteliek materských škôl z Trnavského kraja, ktoré ocenili obsah seminára a inšpirácie ponúknuté lektorkou. 

 

                                                                                                                              DP MPC Trnava