Červený kríž očami detí - udelenie ocenení

V detašovanom pracovisku v Nitre sme 27.11.2019 spoločne so zástupcami Slovenského Červeného kríža ocenili pani učiteľky materských škôl Nitrianskeho kraja a detí z príslušných materských škôl. Boli zapojené do viacerých aktivít, ktoré sme nazvali Červený kríž očami detí.  

Počas viacmesačného obdobia, od februára 2019 do mája 2019, sa pani učiteľky zúčastnili  odborného seminára v DP MPC v Nitre venovanému vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.  Nové vedomosti a zručnosti aplikovali vo svojej praxi v práci s deťmi v MŠ. Deti tvorili výtvarné práce rôznymi technikami s témou zameranou na implementovanie zdravotnej výchovy do života dieťaťa predškolského veku. Na výstave ich umeleckých diel v priestoroch ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre v mesiaci máj 2019 boli práce priebežne hodnotené vzácnymi návštevníkmi výstavy - deťmi z materských škôl Nitrianskeho kraja. Podujatia pripravovala PaedDr. Eva Pupíková, učiteľka profesijného rozvoja pre materské školy.

Najúspešnejších 13 prác sme 27.11.2019 slávnostne ocenili milými vecnými cenami a Pamätným listom. Tri najlepšie práce získali Pochvalné uznanie. Ceny za MPC odovzdala Mgr. Mária Pappová, zástupkyňa DP MPC Nitra spoločne s pani riaditeľkou SČK NC Nitra PaedDr. Beátou Miškovičovou. Medzi milými hosťami bola aj Mgr. Anna Fintová, PhD., riaditeľka ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, ocenené deti, ich rodičia a pani učiteľky. Žiaci základnej umeleckej školy vniesli do stretnutia príjemnú atmosféru ich precítenou hrou na gitaru.

Spoločne stráveným príjemným dopoludním sme zavŕšili viacmesačnú vzájomnú spoluprácu DP MPC v Nitre, ÚC SČK v Nitre a ZUŠ v Nitre, ktorá bola nielen dôstojným pripomenutím si 100. výročia činnosti SČK, ale prezentovaním dôležitosti komunitného prepojenia rôznych inštitúcií v práci s deťmi, žiakmi a učiteľmi regionálneho školstva.