Nepodliehajme stereotypom - multiplikačný odborný seminár s workshopom projektu Erasmus + Challenging Extremism / Vzdorujeme extrémizmu

Multiplikačný odborný seminár s workshopom Nepodliehajme stereotypom je jedným zo série pripravovaných stretnutí projektu Erasmus + Vzdorujeme extrémizmu. Aktuálne bol realizovaný v DP MPC v Nitre. Cieľovou oslovenou skupinou pedagógov boli učitelia 4. ročníka a 5. ročníka základnej školy.

Cieľom projektu je eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripravili sme pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.

Prostredníctvom multiplikačného odborného semináru Nepodliehajme stereotypom podporeným workshopom sme v príjemnej atmosfére  zdieľali výstupy projektu, objasnili sme odborné východiská aplikované v koncepcii metodického materiálu 6 vyučovacích hodín, ktoré sú overeným funkčným nástrojom na kvalitnú komunikáciu tém stereotypov, atribútov dobrého občana, tolerancii v prijímaní rozdielnosti názorov, porozumeniu slovu extrémny. Prítomní učitelia ocenili spôsob „jemného“, korektného predstavenia témy, jej precízne spracovanie v pripravenom metodickom zdroji, vyzdvihli jednoduchú, funkčnú aplikovateľnosť pripravených materiálov pre ich edukačnú realitu.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré je plánované 6. júna 2019 v DP MPC Trenčín !