Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania (Odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina organizovalo dňa 22.11. 2019  pre učiteľov 2.stupňa základnej školy a učiteľov strednej školy odborný seminár s názvom Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania. Bol zameraný na zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia - venoval sa konkrétnym stratégiám a technikám kooperatívneho vyučovania a tomu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu   prostredníctvom spolupráce. Okrem prehĺbenia si teoretických vedomostí z oblasti skupinového a kooperatívneho vyučovania si pedagógovia pod vedením lektorky PaedDr. Anny Šurinovej vyskúšali na vlastnej koži konkrétne stratégie a techniky kooperatívneho vyučovania. Súčasťou programu bola odborná diskusia, zameraná na výmenu skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov. Okrem toho, že odhalila rezervy  učiteľov v reálnej praxi pri aplikovaní kooperatívnych techník a stratégií do vyučovania, pedagógovia mohli efektivitu podmienok, vytvorených pre spoluprácu žiakov porovnať s tradičnými formami a metódami vyučovania. Uvoľnená atmosféra, podnetné edukačné prostredie, kooperácia účastníkov počas jednotlivých aktivít sú dôkazom zmysluplnosti a efektívnosti realizovania podobných podujatí.

 

 Šurinová Anna