Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 6. februára 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať zamestnancov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ a v oblasti atestačného procesu.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie, v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 07.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Načo /ne/zabúdať v katechéze“. Lektorom podujatia bol doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Zúčastneným učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy bola predstavená samostatná katechéza ako cesta formácie človeka dnešnej doby s veľkým progresom rozvoja viery a prítomnosťou Božieho Slova v živote jednotlivca.

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovali ďalšiu časť zo série workshopov pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi. Workshop sa konal v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach dňa 5. februára 2020. Jeho cieľom bolo rozšíriť a posilniť exkurzno-vzdelávaciu činnosť, podporiť rozvoj estetického cítenia modernými formami a metódami, a konštruktívnym spôsobom pomáhať učiteľom pri výbere a realizácii metód galerijnej pedagogiky. Zámerom workshopu bola zmena roly učiteľa z pozície dozoru pri návšteve galérie do roly facilitátora v galérii a súčasne zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov.

Dňa 03.02.2020 sa na RP MC Prešov uskutočnila tvorivá dielňa s názvom „Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku“.

Tento workshop bol určený učiteľom prvého a druhého stupňa základných škôl s aprobáciou anglický jazyk. Cieľom workshopu bolo predstaviť netradičné metódy a formy výučby komunikačných zručností a navrhnúť vlastné úlohy na rozvoj tejto zručnosti spolu s vhodnou formou hodnotenia v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov 2.2. 2.3 a 2.4.