Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v rámci letných vzdelávacích podujatí vyšlo v ústrety aj školským kolektívom a v dňoch 26. – 28. augusta 2020 realizovalo vzdelávacie podujatia s názvom Finančná gramotnosť, implementácia NŠFG do edukačného procesu na dvoch stredných odborných školách, konkrétne na Strednej odbornej škole v Bardejove a Strednej odbornej škole v Lipanoch. Lektorkou bola Ing. Mária Hitríková.

V dňoch 26. a 27. augusta  2020 zrealizovalo detašované pracovisko MPC Trenčín v rámci plánu letných aktivít na SOŠ v Bánovciach nad Bebravou vzdelávanie pod názvom Autoevalvácia školy, školského zariadenia, ktorého sa zúčastnila riaditeľka školy a jedenásť učiteľov. Vzdelávanie pod odborným vedením Vladimíra Figela bolo rozčlenené na dve časti.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove realizovalo dňa 28. 8. 2020 workshop s názvom „Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy“, ktorého sa zúčastnilo 13 učiteľov. Workshop bol zameraný na diagnostiku a rozvoj koordinačných schopností žiakov.

Pojem náhoda vychádza z viacerých oblastí praxe od filozofie cez vedu až ku jeho uplatňovaniu v moderných dejinách výtvarného umenia. Fenomén náhody chápeme ako nepredvídateľnú koexistenciu dvoch alebo viacerých udalostí v rovnakom čase, prípadne ako šťastnú či nečakanú udalosť spôsobenú súhrou okolností. Náhodu môžeme cielene uplatniť aj v edukačnom procese výtvarnej výchovy.