Nepodliehajme stereotypom (multiplikačný odborný seminár s workshopom projektu Erasmus + Challenging Extremism Vzdorujeme extrémizmu)

Posledný zo série troch multiplikačných odborných seminárov s workshopom Nepodliehajme stereotypom projektu Erasmus + Challenging Extremism Vzdorujeme extrémizmu  sme zrealizovali 17.6.2019 v DP MPC v Komárne. Cieľovou oslovenou skupinou pedagógov boli učitelia 4. ročníka a 5. ročníka základnej školy.

V príjemnej priateľskej atmosfére sme spoločne analyzovali  efektívne  overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na problematiku extrémizmu, „zažili“ ich funkčnosť priamou skúsenosťou v roli žiaka tak, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom z pohľadu skúseného, predvídajúceho učiteľa.

Objasnili sme odborné východiská aplikované v koncepcii metodického materiálu 6 vyučovacích hodín. Prítomní učitelia ocenili ich prepracovanosť, odbornosť, v spätnej väzbe vyzdvihli pripravenosť lektorky a prejavili záujem o aplikáciu programu v ich didaktickej praxi.

Tromi multiplikačnými odbornými seminármi s workshopom v Nitre, v Trenčíne a v Komárne  sme výstup medzinárodného projektu Erasmus+ Vzdorujeme extrémizmu – funkčný systém vyučovacích hodín - predstavili zástupcom ďalších 13 základných škôl.

Celkový počet 27 základných škôl zapojených do overovania, aplikácie a ďalšieho využitia metodického materiálu projektu Vzdorujeme extrémizmu je skvelou živou platformou, na ktorej je MPC efektívnym partnerom pre našich pedagogických zamestnancov.