Kyberšikanovanie na stredných školách (odborný seminár)

Dňa 10.6.2019  RP MPC v Prešove organizovalo podujatie pre odborných zamestnancov CPPPaP Prešovského a Košického kraja s názvom Kyberšikanovanie na stredných školách. Odborný seminár lektoroval PhDr. Peter Lörincz.

Cieľom seminára bolo rozšíriť  teoretické poznatky psychológov a sociálnych pedagógov z oblasti problematiky kyberšikanovania v školskom prostredí.  Zároveň boli účastníkom ponúknuté informácie z oblasti zahraničných  výskumov kyberšikanovania. Tie boli lektorom komparované s dostupnými slovenskými údajmi. Následne boli  účastníkom sprostredkované možnosti monitorovania prejavov a výskytu kyberšikanovania na stredných školách, doplnené o  model prevencie kyberšikanovania na Slovensku a v zahraničí. V závere lektor prezentoval vytvorený preventívny program zameraný na prevenciu kyberšikanovania, ktorý je  možné realizovať v triednom kolektíve žiakov stredných škôl (dospievajúcej mládeže), v ktorých sa vyskytli prípady kyberšikanovania, šikanovania.  Program je využiteľný aj v akomkoľvek inom triednom kolektíve pri prevencii sociálno-patologických javov, konkrétne bezpečnom používaní internetu, či informovanosti triednych kolektívov a jednotlivcov o nástrahách používania IKT a ich správania, autoregulácie a komunikácie v prostredí internetu.

Na základe spätnej väzby účastníci ocenili profesionálny prístup lektora, zrozumiteľnosť a užitočnosť informácií pre preventívnu prax. Pozitívne vnímali aj získaný preventívny program. 

 

Spracovala: Mgr. Mária Oľšavská