Využitie prírodovedného experimentu a exkurzie na podporu STEM vzdelávania

Na podporu edukačných prístupov na základe cielenej integrácia obsahov predmetov vo vzdelávacích oblastiach človek a príroda, človek a spoločnosť, matematika a práca s informáciami a človek a svet práce (STEM) realizovalo regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica v mesiacoch máj a jún v rámci aktivít projektu SCIENTIX dve vzdelávacie aktivity týkajúce sa projektovej spolupráce a realizácie inovačného programu kontinuálneho vzdelávania Využitie prírodovedného experimentu v predmetoch biológia, chémia, fyzika, geografia, ktorého súčasťou v rámci prezenčného vzdelávania je exkurzia s realizáciou prírodovedného experimentu. 

SCIENTIX je projekt EÚ spolupráce, ktorý realizuje v rámci programov Erasmus+ Medzinárodné konzorcium EU Schoolnet: http://www.europeanschoolnet.org   

Na projekte SCIENTIX: http://scientix.eu participuje aj MPC ako ambasádorská inštitúcia, ktorej úlohou je sprostredkovať informácie, ponuky a materiály, ktoré sú výsledkami a výstupmi projektových aktivít. Účastníci seminára majú recipročne prispieť do databázy príkladmi dobrej praxe pri riešení problémov a výziev z prostredia slovenských škôl na inšpiráciu pre ostatných kolegov.

Hlavné zainteresované skupiny v projekte SCIENTIX reprezentujú učitelia, výskumníci a manažéri projektov zameraných na STEM vzdelávanie a tvorcovia vzdelávacej politiky. Každá z týchto skupín môže profitovať z činností a akcií v projekte SCIENTIX svojím špecifickým spôsobom. Inšpirácie: http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/scientix-pre-ucitelov-stem-predmetov/42098-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2

Na prvom seminári, ktorý bol realizovaný 16. a 17. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa svetla a pripomenutia si odkazu M. R. Štefánika ako astronóma, sa stretli učitelia prírodovedných predmetov v astroparku v Rimavskej Sobote (http://rs.planetarium.sk/pre-skoly-c933) a na pôde Súkromného gymnázia v Lučenci (http://www.sgymlc.sk/sk) s cieľom získať nové informácie, inšpirácie a konkrétne materiály na podporu prírodovedného vzdelávania a prírodovednej gramotnosti svojich žiakov uplatnením STEM prístupu. Aktivity pre účastníkov boli obsahovo zamerané na astronómiu, meteorológiu a klimatické zmeny, náhradné zdroje energie, svetelnú energiu a svetelné znečistenie. Riaditeľ hvezdárne RNDr. Pavol Rapavý prezentoval účastníkom míľniky a osobnosti astronómie za ostatných 100 rokov vrátane aktivít M. R. Štefánika v tejto oblasti.

V exteriéri astroparku sú inštalované modely, meteorologické prístroje a experimenty, ktoré si účastníci podujatia nielen prezreli, ale aj vyskúšali a následne navrhnú ich metodické zapracovanie do vlastnej výučby. Vďaka priaznivému počasiu mohli účastníci podujatia pozorovať Slnko, overiť funkčnosť modelov a pripravených experimentov. Záver stretnutia bol venovaný fotografii ako nástroju vedeckého pozorovania a dokumentovania procesov. Estetická hodnota a zážitok z prezentovaných fyzikálnych fotografií zamrznutých bublín, ktorých autorkou je Daniela Rapavá https://danielaphoto.webnode.sk/blog/, bol vhodným záverom pracovného, inšpiratívneho dňa.

Druhý deň vzdelávania sa realizoval na pôde Súkromného gymnázia v Lučenci. Učebné aktivity pre účastníkov vzdelávania – pokusy a experimenty z hydromechaniky pripravila Mgr. Morková s použitím jednoduchých a dostupných pomôcok. Svojím entuziazmom inšpirovala mnohých kolegov.

13. a 14. júna sa realizovalo druhé naplávané podujatie v Technickom múzeu – Kammerhof v Banskej Štiavnici https://www.muzeumbs.sk/sk/kammerhof a v ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v  Štiavnických Baniach https://www.zakladnaskola.com/o-skole, ktorá je prvou základnou školou na svete, v ktorej sa vyučuje povinný predmet sokoliarstvo. Pedagogický koncept školy predstavil účastníkom seminára jej riaditeľ Mgr. Pavel Michal. Vzdelávanie žiakov zahŕňa aj témy klimatických zmien, reálneho vnímania prírodného prostredia, čomu slúžia špecializované učebne a upravené okolie školy. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchovu žiakov ovplyvňuje lesnícke vzdelávanie, úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody.

Na záver stretnutia boli účastníkom seminára prezentované výstupy projektu Build Solid Ground zo Slovenského centra pre komunitný rozvoj. Námety, učebné materiály a e-learningový kurz „Dobré miesto pre život“, s edukačnými aktivitami zameranými na globálne aj lokálne problémy udržateľného bývania a zlepšovania kvality života prostredníctvom jednoduchých každodenných riešení, súviseli s budovaním návykov u žiakov v oblasti rozvíjania environmentálneho zdravia.

Výstupom vzdelávacieho podujatia sú konkrétne metodické námety učebných úloh na exkurziu so zakomponovanými ukážkami technických zariadení a aktivitami, ktoré sú zamerané na rozvoj manuálnych a bádateľských zručností žiakov, napr. postup pri ryžovaní zlata, pokusy s využitím exponátov múzea a exteriéru školy.

Garantky podujatia: J. Strnisková, D. Výbohová

Lektori: P. Rapavý, D. Rapavá, Ľ. Morková, J. Michalová, P. Michal, K. Tóthová, M. Chudý