Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka (odborný seminár)

Regionálne pracovisko MPC v Bratislave zorganizovalo odborný seminár a workshop pre učiteľov anglického jazyka. Lektorkou podujatia bola Mgr. Jarmila Tomanová zo spoločnosti Ventures Books.

Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou a metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka.

V prvej časti seminára sa zúčastnení učitelia oboznámili s interaktívnymi metódami a ich využitím v anglickom jazyku. Workshop bol zameraný na slovnú zásobu, na spôsoby a postupy rozvíjajúce žiacku tvorivosť.

 Odborný seminár bol sprevádzaný živou diskusiou a prítomní učitelia vyjadrili záujem o organizovanie takýchto podujatí aj do budúcnosti.