Metodika spracovania a realizácie muzikálu na špeciálnej základnej škole (odborný seminár)

Dňa 10. 6. 2019 RP MPC v Prešove organizovalo v priestoroch ZŠ Šrobárova odborný seminár na tému Metodika spracovania a realizácie muzikálu na špeciálnej základnej škole. Lektorkou odborného seminára bola Mgr. Jana Mesárošová, učiteľka ŠZŠ v Michalovciach.

Seminár bol zameraný na rozvíjanie poznatkov pedagogických i odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi so ŠVVP v oblasti problematiky zneužívania internetu.

Cieľom stretnutia bolo prezentovať tvorivé skúsenosti pedagogických zamestnancov s rozvíjaním osobnosti žiakov počas vyučovacích hodín i v čase mimo vyučovania so zameraním na bezpečnosť na internete a na prevenciu zneužívania detí a mládeže pomocou médií. Zároveň bola účastníkom ponúknutá metodika prípravy a realizácie muzikálu zameraného na zodpovedné správanie sa na internete ako nástroja primeraného sprístupnenia dodržiavania bezpečnosti na internete pre cieľovú skupinu žiakov s mentálnym postihnutím, ale aj pre žiakov so ŠVVP integrovaných v bežných základných školách.

Prevencia kyberšikanovania sa týka nielen bežnej populácie žiakov, ale aj veľmi citlivej skupiny žiakov so ŠVVP, ktorí sú oveľa viac ovplyvniteľní, zraniteľní pre svoje mentálne či iné obmedzenia. Odborný seminár bol podnetným prínosom práve pre učiteľov, ale aj odborných zamestnancov, ktorí s uvedenou populáciou žiakov pracujú v školách. Námety v podobe realizácie primárnej prevencie poskytli jednoduchý, ale osvedčený postup oboznamovania žiakov so ŠVVP s problematikou nástrah na internete. Lektorka dokázala stručne, ale prehľadne priblížiť špecifiká práce so žiakmi s mentálnym postihnutím v oblasti prevencie šikanovania a kyberšikanovania.

Vystúpenie žiakov s mentálnym postihnutím v podobe stvárnenia rozprávky „Tri prasiatka alebo zodpovedne na nete" ukázalo nenásilnú, ale účinnú taktiku, ako pracovať so žiakmi systematicky v priebehu celého školského roka, čím sa dodržiavajú špeciálno-pedagogické zásady a postupy pedagogickej práce. Priblížilo aj možnosti využitia muzikálovej tvorby ako súčasti preventívneho procesu v ŠZŠ. Lektorka zároveň oboznámila účastníkov s metodikou prípravy a realizácie nácviku muzikálu v pedagogickej, resp. odbornej praxi pomocou analýzy vystúpenia.

Podujatia sa zúčastnilo 18 účastníkov – učiteľov a odborných zamestnancov špeciálnych základných škôl a poradenských zariadení pri ŠZŠ z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a jeden učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie z MPC RP Prešov. Podľa vyjadrení prítomných bol seminár veľmi inšpiratívny, priniesol nový pohľad na prácu so žiakmi so ŠVVP v oblasti prevencie a bezpečnosti na internete. 

 

Spracovala: Mgr. Teťana Ustohalová