Profesijné štandardy- Atestácie - Portfólio (odborný seminár)

Dňa 13. decembra 2019 sa uskutočnil ďalší odborný seminár pod názvom Profesijné štandardy – Portfólio – atestácie určený pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý zorganizovalo Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave (RP MPC).

Cieľom tohto odborného seminára bolo informovať riaditeľov škôl/ zástupcov riaditeľa škôl a školských zariadení Bratislavského kraja o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Účastníkov seminára v priestoroch  RP MPC v Bratislave privítala  riaditeľka  PaedDr. Eva Frišová, ktorá  organizačne zabezpečovala priebeh odborného seminára.   Lektorkou podujatia  bola PaedDr. Darina Výbohová, PhD., ktorá sa v rámci svojej prezentácie  zamerala na východiská pri práci s profesijným štandardom, jeho využívaním vo väzbe na proces tvorby portfólia pedagogických zamestnancov a následný proces tvorby atestačného portfólia. V závere informovala o priebehu atestačného procesu v súlade s novou legislatívou, o termínoch atestačných skúšok a tiež o odbornej pomoci MPC v oblasti vzdelávania, publikovania, konzultácií a ďalších činností.

Na seminári  sa zúčastnilo 60 riaditeľov/ škôl a školských zariadení, ktorí v rámci diskusie otvorene vyjadrovali vlastné názory a pohľady na danú  problematiku.

Názory účastníkov vzdelávania:

Oceňujem profesionálny prístup pani lektorky, ktorá dokázala udržať našu pozornosť, reagovať na naše otázky a zároveň názorne vysvetliť a objasniť zmeny v oblasti atestačného procesu.                

                                                                B. Jedličková, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava

Informácie, ktoré som získala môžem posunúť kolegom – kandidátom na atestácie.

                                                      A. Dostálová, Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Lektorku PaedDr. Darinu Výbohovú, PhD. hodnotím na výbornú. Dostala som odpovede na všetky svoje otázky, ktoré som si pripravila pred seminárom.

                                                        L. Bottová, Špeciálna ZŠ s MŠ, Nevädzova 3, Bratislava