Odborný seminár Profesijné štandardy- Atestácie - Portfólio

Metodické centrum v Trenčíne pripravilo pre vedúcich zamestnancov základných škôl Trenčianskeho kraja odborný seminár zameraný  na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji zamestnancov.

Seminára sa zúčastnilo viac ako štyridsať vedúcich zamestnancov, ktorí spoločne s lektormi diskutovali o možnostiach tvorby portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na profesijné štandardy a o potenciálnych prvkoch atestačného portfólia.  Vzhľadom na pozitívne ohlasy na odborný seminár a veľký záujem zamestnancov o problematiku portfólií budú v nasledujúcom období realizované semináre aj pre ďalšie cieľové skupiny.