Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry (konferencia)

Dňa 18. júna 2019 sa pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala konferencia s názvom časný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry. Príspevky účastníkov sa venovali rôznym problémom vyučovania didaktiky predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL). Viacerí rečníci akcentovali konštruktivistický princíp vyučovania SJL  a  vyjadrili svoj kritický postoj ku koncepcii Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet SJL na všetkých úrovniach vzdelávania. Na konferencii boli prezentované dva príspevky zástupcov Metodicko-pedagogického centra  – príspevok PaedDr. Slávky Džačovskej, PhD., MBA s názvom Skúsenosti z kontinuálneho vzdelávania učiteľov slovenského jazyka a literatúry v kohézii s didaktikou slovenského jazyka a literatúry a príspevok PaedDr. Jana Tomášková PhD. s názvom Kritické miesta rozvoja profesijných kompetencií učiteľov slovenského jazyka a literatúry v procese kontinuálneho vzdelávania. Stretnutie bolo všetkými účastníkmi hodnotené veľmi pozitívne hlavne preto, že sa vytvoril priestor na vzájomnú diskusiu i výmenu názorov zástupcov vysokých škôl, Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogické ústavu k aktuálnym otázkam vyučovania predmetu SJL.

 

Spracovala: Jana Tomášková