Poďakovanie za spoluprácu v roku 2019

Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu a záujem o vzdelávacie a odborné aktivity, ktoré sme Vám v roku 2019 poskytovali.

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka na chvíľu zmiernime naše pracovné tempo, oddýchnime si a naberme nové sily na plnenie nových úloh a výziev, ktoré nás v roku 2020 čakajú.

Metodicko-pedagogické centrum bude v novom roku aj naďalej spolupracovať so školami a školskými zariadeniami v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, bude poskytovať poradenstvo a odborno-metodickú pomoc v oblasti riadenia škôl a školských zariadení, vzdelávania a atestačného procesu a bude otvorené novým výzvam, impulzom a požiadavkám, ktoré sa týkajú všetkých oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu.

Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2020.

Kolektív zamestnancov MPC