Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 pre kolektív učiteľov Spojenej školy, Stred 305 v Turzovke vzdelávacie podujatie s názvom Učíme sa spoluprácou. Jeho obsah bol zameraný na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka. Aktivity boli zamerané hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov, zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia a spôsobu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu sa prostredníctvom spolupráce.

V dňoch 20. 08. 2020 a 27. 08. 2020 sa v Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine realizoval odborný seminár na tému Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov ako súčasť letného vzdelávania školských kolektívov. Okrem učiteľov sa ho zúčastnili aj vychovávatelia a pedagogickí asistenti (36 účastníkov).

Dňa 26. 8. 2020 sa v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár tematicky zameraný na prezentáciu aktuálnych globálnych a lokálnych problémov životného prostredia a ukážok možnej implementácie prvkov environmentálnej výchovy do jednotlivých učebných predmetov v podobe rôznorodých environmentálnych aktivít v súlade s požiadavkami iŠVP.

Riadiaci pedagogickí zamestnanci zastávajú zodpovednú funkciu v riadení škôl a školských zariadení, ktorá vyžaduje uplatňovanie špecifických kompetencií, zabezpečujúcich plynulý chod a organizáciu riadenej inštitúcie. Medzi kľúčové kompetencie riadiaceho pedagogického zamestnanca patrí efektívna komunikácia, uplatnenie jej zásad, využívanie prvkov asertívnej komunikácie a predchádzanie konfliktom.