Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 20.02.2020 sa v čase od 9:00 do 14:15 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár venovaný profesijným štandardom, portfóliu a atestácii v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Cieľom seminára bolo v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl. Východiskom pre naplnenie tohto cieľa bola prezentácia štruktúry profesijných štandardov príslušných podkategórií PZ. Okrem prezentácie predmetných tém súčasťou seminára boli aktivity, v rámci ktorých účastníci pracovali s profesijným štandardom.

V MPC RP Prešov 19.2.2020 vo veľkej aule sa 48 účastníkov pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Čtvrtníčkovej aktívne zúčastnilo tvorivej dielne na tému Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra. Prítomní na základe analýzy náhodne vybraných maturitných zadaní zovšeobecnili ich nedostatky a zistili nesúlad ich obsahu s legislatívou, zameranie zadaní najmä na memorovanie teórie alebo pseudoanalýzy založenej taktiež na naučenom, absenciu úloh na analýzu textu (v jazykovej aj v literárnej časti maturitného zadania), predimenzovanie obsahu úloh, ich nelogickosť, absenciu podpory argumentácie žiaka a jeho dialógu s členmi maturitnej komisie ap.

Dňa 18.02.2020 sa v čase od 8:30 do 14:45 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár zameraný na prípravu projektového vyučovania na hodinách prírodovedných predmetov v podmienkach základnej a strednej školy. Cieľom seminára bolo prezentovať možnosti aplikácie projektového vyučovania v rámci prírodovedných predmetov. Účastníkom seminára bola prezentovaná problematika teoretických východísk projektového vyučovania, námety na štruktúru projektu a zásady tvorby projektu, odporúčania k príprave a realizácii projektu, ako aj odporúčania k hodnoteniu a prípadnej klasifikácii projektu. V závere seminára účastníci navrhovali vlastný plán projektu, ktorý pred kolegami prezentovali.

Na pracovisku MPC v Trenčíne sa učitelia základných a stredných škôl zaoberali problematikou medzinárodných meraní OECD PISA, ktoré dlhodobo pútajú pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Cieľom odborného seminára bolo hľadať možnosti podpory odbornej prípravy učiteľov v rámci aktualizačného vzdelávania v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení PISA.

Prítomní učitelia aktívne pracovali v skupinách, ktoré riešili otázky obsahu medzinárodných meraní, ...