učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a  to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období renesancie.

Komunikácia v prirodzenom jazyku sa považuje za prejav ľudskej inteligencie a teda otázka porozumenia prirodzenému jazyku je v súčasnosti jednou z kľúčových oblastí umelej inteligencie v kontexte vytvárania používateľsky „prívetivých“ softvérových systémov. Najčastejšími príkladmi sú rôzne chatboty alebo virtuálni digitálni asistenti (napr. Siri, Google Assistant a pod.). Aktivita Turingov test predstavuje offline prístup, ako viesť žiakov k zamysleniu nad tým, ako rozpoznať, či účastník rozhovoru je človek alebo stroj a čím sa odlišuje inteligentná ľudská a strojová komunikácia.

Aktivita ponúka príklad, ako počas práce na tematickom celku rozvíjať kompetencie žiaka podľa Bloomovej taxonómie kognitívnych funkcií. Navrhuje spôsoby hodnotenia práce žiaka so zameraním na formatívne hodnotenie.

Existuje viacero techník, pomocou ktorých je možné vytvoriť v počítači animáciu. Pri Stop Motion animácii je reálny objekt medzi jednotlivými fotografickými snímkami ručne upravovaný a posúvaný o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animácia dojem spojitosti. Táto technika umožňuje vytvárať animácie z veľkého množstva rôznych objektov a výtvarných materiálov. Aktivita využíva jednoduchý a voľne dostupný cloudový nástroj  Cloud Stop Motion pre vytváranie stop motion animovaných filmov prakticky použitím len fotoaparátu/webkamery a počítača.

Aktivity sú zamerané na rozvíjanie vzdelávania a výchovy smerom k finančnej gramotnosti v školskom, mimoškolskom a výchovnom prostredí. Žiak sa oboznamuje s aktivitami a to v orientácii zabezpečovania životných potrieb jednotlivca a rodiny, uplatňuje spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Aktivitami rozvíjame vizuálnu, finančnú, peňažnú a matematickú  gramotnosť.

Aktivita  je zameraná  na vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty. Cieľom je podporiť u účastníkov správnu hodnotovú orientáciu, kde úcta k človeku  zaujíma významné miesto. Pri plnení tohoto cieľa  podporujeme iniciatívu, pozitívne hodnotenie druhých, originalitu a tvorivosť žiakov alebo detí. Prezentovaná aktivita prispieva k rozvoju identifikácií hodnôt verejných a reálnych vzorov v nadväznosti na podporu vlastného sebavedomia.

Táto metodická inšpirácia prezentuje techniku „Six Thinking Hats“ ako jednu z možných foriem podpory kritického myslenia žiakov, nazeranie na problém z rôznych uhlov a kreatívneho myslenia. Technika sa dá jednoducho prispôsobiť rôznym úrovniam ovládania cudzieho jazyka, podporuje spoluprácu a toleranciu žiakov.

Circle of Viewpoints podporuje žiakov v identifikácii, kritickom zvažovaní rôznych perspektív problému a otázkach, ktoré sa k ním viažu. Pomáha im porozumieť myšlienkam a pocitom iných, ktorý nezdieľajú ich názor. Aktivita poskytuje žiakom vzory a jazykové štruktúry na vyjadrenie názoru a preskúmanie problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Aktivita je možnosťou uplatniť metódu storytelling nielen na stimuláciu jazykových kompetencií, ale podporiť kritické myslenie, prejav empatie žiakov rôznych vekových kategórií. Pôvodne je aktivita projektovaná na prostredie bez IKT technológií, na osobné komunitné prežívanie a zdieľanie pocitov spolupatričnosti, bezpečia a nádeje. Je však realizovateľná aj v úplne opačnom garde. Zdieľaním cez sociálnu sieť v neľahkom období zvykania si na sociálnu izoláciu je aktivita Príbehom z ťažkostí aplikovateľná aj cez médiá IKT so skúseným pedagógom a citlivým rodinným príslušníkom.

Nosnými témami aktivity, ktorú možno realizovať aj ako samostatnú vyučovaciu hodinu (napr. občiansku výchovu, slovenský jazyk, triednickú hodinu) v kontexte vzdelávania s globálnou dimenziou, sú globálne občianstvo, vzájomná závislosť, zodpovednosť, zmena, ľudské práva, osobná a občianska angažovanosť. Žiaci sa učia využívať svoj osobný potenciál pri uskutočňovaní zmien ako jednotlivci na lokálnej i globálnej úrovni, rozvíjať sebaúctu a schopnosť sebauplatnenia, uplatňujú kritické myslenie, spoločne riešia problém.

V súčasnej škole je dôležité u žiakov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a plnohodnotne ich oceňovať. K rozprúdeniu kritického a kreatívneho myslenia nám môže pomôcť metóda rotujúci prehľad, ktorej podstatou je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi. Touto metódou žiaci bez výkladu učiteľa prichádzajú sami k informáciám, ktoré postupne spracúvajú a osvojujú si ich.

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v spolupáci s Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne Vás pozývajú na environmentálny workshop pre pedagógov pod názvom „Zelená sieť v škole“. Workshop sa uskutoční 23. októbra 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Metodicko- pedagogického centra v Komárne. Tešíme sa na Vašu účasť.

Začiatok podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 12:00

Obsahom workshopu bude jedna z najznámejších techník pri výrobe šperkov – ketlovanie. Pedagogickí zamestnanci môžu poznatky a skúsenosti využiť pri vytváraní dlhých ketlovaných náhrdelníkov, náušníc, náramkov alebo pripojení zapínania spojovacím krúžkom pri praktických aktivitách so žiakmi.

Začiatok podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 12:00

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií SR  je určený učiteľom ZŠ a SŠ a koordinátorom finančného vzdelávania v školách.

Cieľom odborného seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti učiteľov v súvislosti s implementáciou Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 do výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách. V rámci programu sú zaradené témy z oblasti ochrany spotrebiteľa, problematiky úverov  a zadlženosti a nových trendov v oblasti finančných služieb. Samostatný bod programu je venovaný  diskusii o možnostiach implementácie NŠFG.

Začiatok podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 13:00

Seminár sa organizuje k stále aktuálnym historickým udalostiam, pohľadom na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť, zároveň je seminár orientovaný na vybraných slovenských politikov  ako Vavro Šrobár, Ivan Dérer či Alexander Dubček  s ich presahom do súčasného politického života.

Stretnete sa s viacerými významnými prednášateľmi a historikmi, ktorých prezentácie budú zamerané na spomínané významné historické udalosti a osobnosti našich dejín.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 3. október 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. október 2019 - 15:00

Cieľom podujatia bude rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti kreovania edukačných aktivít zameraných na osobnosť M. R. Štefánika v intenciách  moderných didaktických postupov. V rámci seminára budú prezentované konkrétne metodické materiály s multidisciplinárnym rázom pre učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávacie podujatie je určené pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl, ktorí majú možnosť na vyučovaní otvárať témy súvisiace s osobnosťou M. R. Štefánika (najmä  učitelia jazykov, dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, mediálnej výchovy).

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu pošlite návratku (ak máte vytvorený účet v našom systéme) alebo e-mail na maros.dvorsky@mpc-edu.sk  do 24. 9. 2019 s informáciou, že sa zúčastníte na seminári – uveďte meno, priezvisko, titul a školu, v ktorej pôsobíte.

 

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

MPC v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER a distibúciou jazykových kníh OXICO sprostredkúva stretnutie učiteľov nemeckého jazyka všetkých stupňov s cieľom výmeny skúseností a získania nových podnetov pre vyučovanie nemeckého jazyka. Počas celého dňa budú prebiehať paralalne workshopy na témy ako vnútorná diferenciácia v edukácii, filmy vo vyučovaní, učenie sa všetkými zmyslami, gramatika hravo a jednoducho, nemecky v pohybe, vyučovanie zamerané na povolanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie už bolo ukončené, v prípade záujmu kontaktujte p. Miriam Rajnohovú - rajnohova@hueber.cz.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 15:30
Začiatok podujatia: 
pondelok, 29. apríl 2019 - 10:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 29. apríl 2019 - 13:00

Počúvanie s porozumením sa javí často ako problém práve na úrovni A1. Na jeho rozvoj odporúčame využiť knihu – Hörbuch Ein Feriencamp voller Überraschungen z vydavateľstva Hueber, ktorú vzhľadom na rozsah jednotlivých kapitol môžeme využiť ako časť vyučovacej hodiny v rámci rôznych tém ako doplnkový materiál, alebo cielene s ňou pracovať pravidelne ako počúvanie na pokračovanie a jednotlivé časti využiť ďalej na podporu rozvoja produktívnych zručností hovorenie a písanie. Príbeh sa dá tematicky zaradiť do tematických okruhov: Človek na cestách, Voľný čas a záľuby, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Krajina, ktorej jazyk sa učím. V prvej kapitole sa žiaci oboznámia s postavami príbehu, zistia, že hlavná hrdinka Greta sa na tábor vôbec neteší. Ďalšie kapitoly ponúkajú rôzne zážitky z táborového pobytu. Text je vhodne prispôsobený úrovni A1. Druhá kapitola prináša príchod do tábora. Aktivita ponúka precvičenie slovnej zásoby činností spojených s pobytom v tábore.

Cieľom odborného seminára a workshopu je prezentovať efektívne a overené vyučovacie materiály a metodicky spracované vyučovacie hodiny, zamerané na problematiku extrémizmu.  Účastníci budú mať možnosť získať a rozvíjať kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.  

MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu - Challenging Extremism, ktorý je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania pedagógov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Seminár Nepodliehajme stereotypom  podporený workshopom aktuálne zdieľa výstupy projektu s učiteľmi a vychovávateľmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 13:00

MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu- Challenging Extremism. 

Cieľom projektu je eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripravili sme pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.

Pripravovaným multiplikačným odborným seminárom Nepodliehajme stereotypom  podporeným workshopom aktuálne zdieľame výstupy projektu v stretnutiach s pedagógmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 13:00