učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy na realizáciu výučby, ktorá je zameraná na osobnosť Milana Rastislava Štefánika..

Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 13:00

Cieľom workshopu je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka. Program je určený pre učiteľov anglického jazyka základných škôl. Lektormi sú PaedDr. Eva Lange, PhD., Ventures Books, Mgr. Mária Marciová z RP MPC v Prešove.

Program podujatia:

1. Prezentácia účastníkov.

2. Vstup MPC (Mgr. Mária Marciová). Informácia o príprave a realizácii aktivít pre učiteľov v roku 2019 .

3. Workshop – Kreatívne rozvíjanie cudzojazyčných zručností u žiakov.

4. Workshop – Anglická gramatika trochu inak.

5. Diskusia

6. Záver

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 13:00

Cieľom workshopu je predstaviť učiteľom rôzne formy elektronickej podpory učebníc NEJ a možnosti využívania multimediálnych aplikácií na hodinách NEJ.

Workshop organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom KLETT. Prihlásenie je nutné do 31. 5. 2019.

Začiatok podujatia: 
utorok, 4. jún 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. jún 2019 - 11:30

Workshop pre učiteľov anglického jazyka základnej školy.

Lektor: Mgr. Jarmila Tomanová, Ventures Books

Cieľ:

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka.

Program:

08:45 –  09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 –  10:00  Workshop – Kreatívna výučba angličtiny pomocou metódy CLIL

10:00 –  10:30  Prestávka s malou výstavkou a občerstvením

10:30 –  11:30  Workshop – Rozširovanie slovnej zásoby - rozširovanie obzorov

11:30 –  12:00  Diskusia a záver

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 12:00

Poskytnúť učiteľom metodické inšpirácie súvisiace so životom a vedeckou prácou M .R. Štefánika -  jeho odkaz pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Začiatok podujatia: 
piatok, 31. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 31. máj 2019 - 12:30

Seminár je rozložený do dvoch vzájomne nadväzujúcich častí, v ktorých sa účastníci oboznámia s teoretickými východiskami testovania žiakov 5. ročníka (T5) a ich vplyvom na hodnotenie kvality vzdelávania v školách na Slovensku.

Každá časť seminára sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Po teoretickom zavedení témy v prvej časti seminára, ktorá je ale tiež prepojená s praktickými ukážkami analýzy testov a testových úloh v T5 nasleduje praktická činnosť učiteľov s testami a tvorbou úloh v nich, ich analýzou a komparáciou s kurikulom daného predmetu. Súčasťou každého seminára je priestor na otvorenú diskusiu k téme.

1. deň (29. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Východiskové kontexty národného testovania piatakov
 • Zavedenie testovania piatakov ako jedného z podstatných nástrojov hodnotenia primárneho vzdelávania
 • Teoretické východiská k tvorbe testov a testových úloh
 • Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov výchovy

Praktická časť:

 • Prezentácia názorov učiteľov na Testovanie 5  získaných z dotazníka realizovaného s učiteľmi, vyplnenie dotazníka účastníkmi seminára
 • Vlastná tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie - práca so vzdelávacími štandardmi pre primárne vzdelávanie v ŠVP- vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)

2. deň (30. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch zo slovenského jazyka a literatúry - prezentácia výsledkov výskumu
 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch z matematiky - prezentácia výsledkov výskumu

Praktická časť:

 • Práca s testom zo SJL použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva SJL v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)
 • Práca s testom z matematiky použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu  (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva matematiky v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď.

Cieľom neakreditovanej aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z pilotáže 6 vyučovacích hodín v medzinárodnom projekte Challenging Extremism- Vzdorujeme extrémizmu.

 

Vyučovacie hodiny sú projektované pre 4. ročník ZŠ a 5. ročník ZŚ (ETV, NBV, DEJ).

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa nemeckého jazyka v oblasti práce s interaktívnou podporou učebnice v školskej praxi, prácou s videami vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Začiatok podujatia: 
streda, 24. apríl 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 24. apríl 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka.

 

1. Prezentácia účastníkov

2. Vstup MPC (PaedDr. Oľga Nestorová) Informácia o príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas prvého polroku 2019

3. Oboznámenie sa s interaktívnymi metódami a ich využitím v anglickom jazyku

4. Workshop – rozvíjanie žiackej tvorivosti

5. Workshop – upevňovanie slovnej zásoby

6. Diskusia

7. Záver

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. apríl 2019 - 13:00

Odborný je zameraný na prezentovanie možností využívania fyzikálneho experimentu, na didaktické aspekty jeho uplatnenia a prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese.  Skúsený pedagóg Jozef Beňuška, ocenený na domácej i zahraničnej pôde, sa s účastníkmi seminára podelí o svoje cenné skúsenosti.   Cieľom podujatia je rozvíjať  kompetencie účastníkov v oblasti využitia experimentu vo fyzike, so zameraním na stanovenie cieľov, význam zručností pri realizácií, odbornú prípravu vyučujúceho, aktívne zapojenie žiakov a využitie potenciálu experimentu v procese vyučovania.

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 13:00

Workshop je určený učiteľom matematiky druhého stupňa základnej školy. Cieľom workshopu je prezentovať možnosti využitia dynamického softvéru GeoGebra na hodinách matematiky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Využitie softvéru Geogebra na hodinách matematiky umožní žiakom rozvíjať matematické kompetencie - rozmýšľanie a usudzovanie, argumentácia, komunikácia, modelovanie, položenie otázky a riešenie problému, reprezentácia, použitie symbolického, formálneho a technického vyjadrovania a operácií použitie nástrojov a prístrojov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 23. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 23. máj 2019 - 12:30

Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +

Program:

09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie

09.45 - 10.00 Prehliadka 

10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre   vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

 

Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno, priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

 

 

 

 

 

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 12:00

V úvode seminára lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. bude prezentovať problematiku metakognície, vymedzí súvisiace pojmy a predstaví vybrané čitateľské stratégie, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. Účastníci získajú prehľad o možnostiach výberu čitateľských stratégií v pedagogickej praxi pri práci s rôznymi druhmi textov. Následne v pracovných skupinách účastníci pripravia aplikáciu vybraných čitateľských stratégií do vyučovacieho procesu predmetu slovenský jazyk a literatúra a predstavia modelové situácie svojím kolegom. Vrcholom podujatia bude diskusia o vhodnosti výberu jednotlivých čitateľských stratégií vzhľadom na vek žiakov, súlade vybranej stratégie a textu, pútavosti jej aplikácie, náročnosti na prípravu učiteľa a pod. Detašované pracovisko MPC v Žiline organizuje podujatie v spolupáci so Školským úradom v Zakamennom.

Začiatok podujatia: 
utorok, 21. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 21. máj 2019 - 12:30

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 14:30

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

DP MPC Komárno organizuje dňa 28. mája 2019 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku dôležitosti rozvíjania emočnej inteligencie v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 14:15

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

  Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove , odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu dňa 17.4. 2019 organizuje metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia(Róbert Kiyosaki), ktorého zámerom je zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Počas metodického dňa budú pedagógom, vychovávateľom predstavené nové aplikácie, edukačné postupy, inovatívne vzdelávacie metódy v modenom spôsobe vyučovania.

Začiatok podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 17. apríl 2019 - 15:00

Cieľom konferencie pre učiteľov anglického jazyka je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie a prezentovať inovácie vo vyučovaní anglického jazyka na základných a stredných školách.

Začiatok podujatia: 
piatok, 22. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 22. marec 2019 - 15:00

Prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka, prezentovať inovatívne postupy, ktoré by obohatili obsah výučby anglického jazyka na druhom stupni základných škôl a vedieť aplikovať získané informácie v praxi.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. apríl 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. apríl 2019 - 14:00

Odborný seminár: How to  help teens with their speaking  for exams and beyond - They can use what they can remember...  je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku s podporou  materiálov vydavateľstva Macmillan Education. Seminár je určený pre učiteľov anglického  jazyka.

Začiatok podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 9:45
Koniec podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 12:00

Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia základných a stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci odborno-metodického  seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie odborných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno - vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Začiatok podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 17:00

Cieľom odborného seminára je predstavenie programu k aktuálnej výstave Bratislava 1919/Pripojenie k Československu, prezentácia programu Príbeh Starej radnice a praktické ukážky  aktivít k týmto programom, prezentovať návrhy aktivít pri práci s písomnými prameňmi na realizáciu v edukačnom procese.

Začiatok podujatia: 
utorok, 19. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. marec 2019 - 13:30

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

 • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
 • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
 • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 16:30

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

 • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
 • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
 • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 12:00

Odborný seminár zameraný na atestačný proces prvej atestácie v jazyku národnostných menšín pre učiteľov ZŠ a SŠ s VJM. 

Začiatok podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 13:00

Metodický seminár pre učiteľov ANJ na ZŠ má dve časti - prvá prináša jednoduché, efektívne a zábavné aktivity, ktoré motivujú žiakov učiť sa slovnú zásobu a frázy, ktoré napomáhajú aktívnej komunikácii v angličtine. Druhá časť predstavuje päť inšpiratívnych techník, ktoré posilňujú plynulosť rozprávania. 

Na seminár je nutné sa prihlásiť najneskôr do 1. marca 2019 na www.macmillan.sk/seminare. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 13:00

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.
• Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
• Vek: 9 – 11 rokov
• Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie