Ako uplatniť spotrebiteľské zručnosti

Ako uplatniť spotrebiteľské zručnosti

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ako uplatniť spotrebiteľské zručnosti

Cieľová skupina: žiak z marginalizovaných rómskych komunít, žiak z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy.

Vzdelávacia oblasť: Finančná gramotnosť, Matematika a práca s informáciami, Mimoškolské aktivity

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť (riešiť nové situácie)  -  rozlišovanie základných potravín v obchode, žiak prejavuje záujem o životné informácie
 • pracovné kompetencie – rozvíjať jemnú a hrubú motoriku
 • sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť prostrediu v obchode a v školskom, mimoškolskom, výchovnom prostredí
 • komunikačné kompetencieobhájiť svoj názor, prečo sú potrebné základné potraviny
 • kompetencie k  celoživotnému učeniu – dokáže využiť získané základné finančné zručnosti na riešenie rôznych úloh z praktického života

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať finančné zručnosti pre uplatnenie v živote

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • vedieť hospodárne nakúpiť základné potraviny na prípravu pokrmu
 • porovnať ceny výrobkov z príjmového dokladu o zaplatení
 • poznať pracovný postup – príprava hospodárneho pokrmu
 • poznať príjmový doklad z registračnej pokladne
 • dbať na hospodárne správanie v školskom, mimoškolskom a výchovnom prostredí

Afektívne:

 • vnímať okolie v obchode
 • povedať prečo ľudia musia prijímať potravu

Psychomotorické:

 • orientovať sa vo svojom školskom, mimoškolskom a výchovnom prostredí

Prostredie: obchod, školské, mimoškolské a výchovné prostredie (školský klub detí, detský domov).

Forma a  počty: individuálna práca, práca s pomocou učiteľa / vychovávateľa.

Trvanie: dopoludňajšia,  popoludňajšia činnosť

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivity sú zamerané na rozvíjanie vzdelávania a výchovy smerom k finančnej gramotnosti v školskom, mimoškolskom a výchovnom prostredí. Žiak sa oboznamuje s aktivitami a to v orientácii zabezpečovania životných potrieb jednotlivca a rodiny, uplatňuje spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Aktivitami rozvíjame vizuálnu, finančnú, peňažnú a matematickú  gramotnosť.

Potrebný materiál: veľká miska, vajíčka, zemiaky, soľ, čierne korenie, cesnak, olej, bravčová masť, papierové kuchynské utierky, panvica, plynový šporák alebo kuchynská pec na drevo, lopatka na obracanie zemiakových placiek alebo dve vidličky, kuchynsky nôž, lis na cesnak, škrabka na zemiaky, ručné strúhadlo, polievková lyžica, vareška, plytký tanier.

Opis postupu realizácie:

Zameraný na porozumenie a orientovanie v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca.

 

Realizácia aktivity: uplatnenie aktivít je nasledovný

 1. Výchovná aktivita: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe
 2. Výchovná aktivita: Rozvoj vizuálnej gramotnosti spotrebiteľa v orientácií príjmového dokladu
 3. Výchovná aktivita: Orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny
 4. Výchovná aktivita: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík v domácnosti
 5. Výchovná aktivita: Správať sa hospodárne v domácnosti a k životnému prostrediu (delenie odpadu)
 6. Výchovná aktivita: Spotrebiteľ – oboznámenie sa s dokladom z registračnej pokladne

Poznámky pre učiteľa/vychovávateľa: Dbať na zásady postupnosti, primeranosti a individuálneho prístupu, bezpečnosť pri cestnej premávke, vo výchovnom prostredí (detský domov), pri manipulácií s pracovnými nástrojmi.  V prípade obdobia obmedzenia pohybu sa nákup vykonáva bez prítomnosti žiaka, ktorému sa tieto kroky následne stručne objasnia.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: Na základe hore uvedených výchovných aktivít, učiteľ/ vychovávateľ v školskom prostredí a v detskom domove môžu vychádzať z  podobných aktivít so zameraním na vzdelávanie a výchovu smerom k finančnej gramotnosti.

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR.2017. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, Bratislava, 2017  Dostupné z:  https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

KAŠOVÁ, J. a  IŠTENČIN L.2012.Výchova k finanční gramotnosti. Plzeň, 2012. ISBN978-80-7238-1074

http://www.uspesne-podnikanie.sk/v-prevadzke-musite-mat-vyobrazeny-vzor-pokladnicneho-dokladu

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – Ako uplatniť spotrebiteľské zručnosti