Renesancia hravo – sloboda a obroda hudby

Renesancia hravo – sloboda a obroda hudby

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Renesancia hravo – sloboda a obroda hudby

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ – hudobný odbor, žiaci ZŠ, ŠŠ – predmet Hudobná výchova

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

 • spôsobilosť preukazovať schopnosť spolupráce v umeleckej oblasti
 • analyzovať  a  tvorivo riešiť problémy vo vyučovacom procese
 • uplatňovať základy hudobného vnímania, hudobného a estetického povedomia
 • vlastnou tvorivou činnosťou prejavovať kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadávať a spracovávať informácie
 • spôsobilosť kriticky hodnotiť kvalitu hudby na základe znakov hudobnej reči

Hlavný cieľ:

 • vnímať hudbu so zámerom identifikácie znakov v  hudbe s  dôrazom na rytmus, tempo, melodiku a tonalitu

Kognitívny:

 • vysvetliť základné znaky pojmov rytmus, tempo, melodika a tonalita

Afektívny:

 • počúvať hudbu a vnútorne ju prežívať

Psychomotorický:

 • na základe hudobných predstáv vytvoriť výtvarný produkt alebo tanečnú choreografiu na základe hudobných predstáv

Prostredie: Trieda  HV – učebňa HN v podmienkach ZŠ, ŠŠ a  ZUŠ

Forma a počty:

Vyučovacia hodina, hromadná

Trvanie: 45 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a  to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období renesancie.

Potrebný materiál: prehrávač médií s reproduktorom, internet, papier, nožnice, farbičky, kartón...

Opis postupu realizácie: V hudbe sa obdobie Renesancie nazýva aj ars nova. Jedná sa o nové umenie, v ktorom sa do popredia dostáva jednoduchý človek a príroda. Centrom kultúry a hudobného rozvoja sú talianske mestá Florencia, Rím, Benátky https://www.webnoviny.sk/cestujsi/florencia-koliska-renesancnej-architektury-a-umenia/. Hudba znela v chrámoch, šľachtických sídlach, na kráľovských dvoroch, v meštianskych salónoch a na vidieku, kde sa stávala súčasťou ľudového folklóru. Aj preto sa delila na duchovnú a svetskú. V rámci svetského hudobného života hudba plnila slávnostnú funkciu, slúžila na podporu veľkoleposti a nádhery šľachtických sídel. Bola  aj súčasťou  slávností cirkevných. V salónoch sa pestovala hudba, ktorá nevyžadovala profesionalitu. Tu sa uplatnil hudobný amaterizmus a funkcia pôžitku z hry na nástroji alebo zo spievania viachlasných foriem. V mestách boli obľúbené posedenia pri hudbe na námestiach i verejné koncerty – napr. trubači. Rozvíja sa inštrumentálna hudba, ale prekvitá najmä vokálna polyfónna hudba, ktorá je preferovaná vo svetskej tvorbe až do dnes. Z hudobných nástrojov sa v renesancii najskôr používali malý bubienok a píšťala, neskôr violy, lutny, čembalo, trúbky, gajdy, ale aj predchodcovia fagotov, klarinetov, hobojov a iných dychových nástrojov.

Z foriem sú obľúbené:

 • Motteto  – skladba pre 4 hlasy
 • Omše
 • Madrigal – štvorhlasná skladba so svetským námetom. Madrigal mal milostný alebo poučný charakter.
 • Chanson – je viachlasná renesančná pieseň, nadväzuje na trubadúrsku a rytiersku tradíciu. Najvýznamnejšími skladateľmi chansonov boli Josquin de Prés a Clément Janequin.
 • Balatta – tanečná pieseň
 • Caccia – 2-3-hlasá skladba s loveckou tematikou.
 • Kánon – viachlasá skladba, kde hlasy nastupovali s oneskorením. Všetky kánony boli písané ako pre nástroj, tak i pre spev.

Skladatelia tvoriaci v renesancii: Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina

 

Realizácia aktivity: Aktívne počúvanie hudby spočíva v prepojení s inými aktivitami (spontánny tanec, pochod, kreslenie obrázkov v spojení s  dobovou rozprávkou a obrázkovými podnetmi z  dobovej architektúry. Nie je dôležité poradie aktivít ani ich výstup.

Aktivita prináša rámec percepcie zameraný na:

rytmus – oproti hudbe vrcholnej gotiky je pokojný, menej komplikovaný, avšak nie je stereotypný

je bez pravidelných prízvukov, nemožno ho spútať do pravidelných taktov (neexistujú ešte taktovacie čiary); pravidelný rytmus však nájdeme v tanečnej hudbe

tempo – renesančný hudba poznala jediné základné tempo = tempo giusto, určoval ho tzv. "taktus"

zodpovedá asi 1 sekunde, nášmu Moderato (toto tempo bolo odvodené z úderu ľudského srdca)

melodika – často jednoduchá, v hudbe sa objavujú stále nové motívy bez návratov a symetria

tonalita – v 15. stor. prevažujú cirkevné tóniny a teda aj diatonika

V 16. stor. pribúda viac chromatiku a smeruje sa k tóninám moderným - dur a moll

Viachlas – prevažuje polyfónia, ktorá spája melodicky i rytmicky niekoľko samostatných hlasov (to prevažuje v umelej duchovnej hudbe)

Postupne sa vytvára homofónia (vyskytuje sa hlavne v jednoduchších druhoch svetského viachlasu – využívaná v populárnej hudbe až dodnes)

 

Poznámky pre učiteľa:

 • Aktivita je cielená
 • Má charakter aktívneho počúvania
 • Selektuje indikátory kvality v hudbe
 • Nevyžaduje špecifickú prípravu
 • Aktivita nemá hodnotiaci charakter, skôr charakter kritického výberu

Aktívne počúvanie hudby slúži na utvorenie hudobnej predstavy dieťaťa i pochopenie evolúcie hudby. Žánre presadzované v období renesancie sa stali predovšetkým symbolom jednoduchosti a  vše spoločenskej dostupnosti. Otvorili priestor k percepcii hudby akou disponujeme aj v súčasnosti, ktorá participuje na prirodzenom výbere.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Nakreslite, vystrihnite dobové nástroje resp. róby (dievčatá), rytiersku tematiku (meče, štíty, zbroj, kone – chlapci), vymyslieť dobovú tanečnú choreografiu – napr. pre radový tanec, upevňovať jednoduchý rytmický ráz pochodovosťou hudby – hry na rytierov, využitie aj ľudovej slovesnosti v podobe rozprávok o princeznách, drakoch či rytieroch.

Autor/Zdroj: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, učiteľ profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

Prílohy na stiahnutie:

Chanson, balata: https://www.youtube.com/watch?v=sy_HB3g1FJM

 1. di Lasso Madrigal Matona mia cara: https://www.youtube.com/watch?v=hswJaD3mBUI

Palestrina – Kanon Sicut cervus: https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8

https://hudobne-umenie.webnode.sk/dejiny-hudobnej-kultury/renesancia/