učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Seminár bude zameraný na ukážky a aktivity späté s jazykovou kultúrou a využívanie slovenského jazyka v školskom styku.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 12:00

Rozšírenie povedomia starších generácií o udalostiach z augusta 68 v bývalom Československu a pomoc mladším lepšie pochopiť aj súčasnú geopolitickú situácii, v ktorej sa nachádza samostné Slovensko.

Program podľa pozvánky.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. september 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. september 2018 - 12:00

RP MPC Prešov organizuje dňa 19. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov základných škôl Prešovského i Košického kraja pod názvom Zvládanie šikanovania v základných školách.

Cieľom seminára je aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania, rozvíjať  profesijné kompetencie učiteľov základných škôl o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt šikanovania. Zámerom odborného seminára je upriamiť pozornosť na Smernicu MŠVVaŠ  SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách  a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2018.

Účastníci získajú informácie o stratégiách v prevencii šikanovania  a zároveň im budú  prezentované  postupy a zásady pri riešení  jednotlivých prípadov šikanovania v zmysle platnej legislatívy.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 13:45

Cieľom odborného seminára je prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti s využitím čitateľských stratégií. 

V rámci seminára budú prezentované vybrané aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2, s využitím čitateľských stratégií a ukážky možností implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Lektorkou seminára bude PaedDr. Monika Reiterová zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava, autorka viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl.

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára je prezentovať vybrané aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy. V rámci seminára budú prezentované vybrané aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl, vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2 a ukážky možností implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu. Lektorkou odborného seminára bude PaedDr. Monika Reiterová zo Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava, autorka viacerých publikácií zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základných škôl.

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. november 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára je rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na efektívne realizovanie kooperatívneho učenia žiakov. Účastníci odborného seminára sa oboznámia s metodologickými východiskami realizácie kooperatívneho učenia, návrhmi na začlenenie kooperatívneho učenia do vyučovacích hodín, uplatnením kľúčových princípov kooperatívneho učenia pri tvorbe kooperatívnych úloh a spôsobmi rozvoja sociálnych zručností žiakov v kooperatívnom učení.  

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 14:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 14:00

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; Mgr. Matej Beránek, PhD., SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi; PhDr.; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 15:00

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; prof. PhDr. Pavol Mešťan, Dr.Sc., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

 

Začiatok podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 15:00

Čítanie je prirodzená a samozrejmá činnosť, čo ale stratíme zo zreteľa, keď sa ním zaoberáme v rámci vyučovania cudzieho jazyka. Čítanie textov by nemalo byť samoúčelné, malo by byť prirodzeným zdrojom informácií, či sa už jedná o čítanie v materinskom alebo cudzom jazyku.  Čítanie nie je izolovaná zručnosť, texty ako zdroj informácií predstavujú skvelý input pre rozvoj ďalších zručností, ako je písanie alebo rozprávanie.

V rámci seminára sa zoznámite s moderným prístupom k rozvoju čítania s porozumením v cudzom jazyku, s rôznymi stratégiami  čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, s typológiou cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať, a aj sami si vyskúšate prácu s textom na vybraných ukážkach nemeckých textov. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - pochádza z Berlína, študovala germanistiku na Karlovej univerzite, pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe; v súčasnosti pracuje ako reprezentantka vydavateľstva Hueber a lektorka vo vzdelávaní učiteľov v Česku a na Slovensku.

Organizačné pokyny:

Na seminár je nutné sa prihlásiť elektronicky najneskôr do 19. 09. 2018 na adrese. miriam.rajnohova@oxico.sk, (0903828543).

Seminár je bezplatný, náklady spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, príp. iné náklady súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. Účastníci seminára dostanú zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát a počas seminára si budú môcť objednať aj iné doplnkové materiály z vydavateľstva s 25% MOC zľavou.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 13:00

Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie pojmového mapovania vo vyučovaní matematiky s cieľom aktivizácie žiakov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 15:30

Poskytnúť účastníkom seminára návod ako začať so zavádzaním iPadov do vyučovania, námety na využitie iPadov vo vyučovaní matematiky s cieľom rozvoja digitálnej gramotnosti, oboznámiť účastníkov s možnosťami využitia aplikácii v rôznych fázach hodiny.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 15:30

1. Prezentovať pedagogické skúseností učiteľov dejepisu.

2. Prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov dejepisu

3. Diskusia

Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 13:00

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie. Seminár bude zameraný na poznanie a uplatňovanie svojich práv a na rešpektovanie práv druhých ľudí.

Lektor: Mgr. Peter Lenčo, PhD.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky.  Po úvodných odborných prednáškach  budú pedagogickí zamestnanci škôl  prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 14:00

Pracovisko MPC v  Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo   na  8. septembra  2018  Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu   aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.

Začiatok podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 13:00

Odborný seminár pripravený v spolupráci s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja je zameraný na problematiku výberu povolania v súlade s aktuálnymi možnosťami, trendmi a perspektívami trenčianskeho regiónu. Seminár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov a keriérových poradcov  základných škôl a triednych učiteľov druhého stupňa ZŠ. Účastníci seminára budú mať možnosť diskutovať o  problémoch, s ktorými sa v praxi stretávajú a získajú aktuálne informácie o potrebách pracovného trhu a možnostiach moderného spôsobu prípravy na povolanie. 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 13:00

Vzdelávanie je zamerané  na   ciele udržateľného rozvoja sprostredkované žiakom cez konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických zmien a environmentálnej spravodlivosti. Účastníci vzdelávania získajú skúsenosti a námety, ako žiakom tému Agendy 2030 priblížiť zmysluplne a zaujímavo, na konkrétnych príkladoch.

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 13:30

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Vzdelávanie je zamerané  na   prezentovanie výchovno-vzdelávacích aktivít  spojených s  významnými  historickými medzníkmi dejín Slovenska v roku 2018.  Podujatie je určené pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov, ale aj pre všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín atraktívnym a pútavým spôsobom a podporiť tak vytváranie obrazov o našej histórii, ktoré prispejú k pochopeniu jej posolstva pre súčasnosť.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 13:00

Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,  s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 13:00

Seminár je určený pre učiteľov NEJ základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou zaujímavých úloh a aktivít vytvoriť na hodinách nemčiny príjemná atmosféra plná spolupráce a tímového ducha. Koncepcia novej učebnice pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ, je postavená na príbehoch skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú žiakov prvým dielom a ukazujú na zábavných príbehoch bežného dňa, ako žijú ich vrstovníci v Nemecku. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vzdelávania učiteľov a reprezentantka vydavateľtsva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášku na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) je nutné zaslať do 17. 04. 2018 na adresu: miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Prešove a napíšte, o ktorý diel učebnice Beste Freunde máte záujem: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2

Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00

Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 13:00

Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky  z oblasti ľudských práv .

Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00

Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.

Začiatok podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00

Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.

Začiatok podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
utorok, 22. máj 2018 - 0:00

Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter.

Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí.

Diskusia.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností:

  • adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
  • neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu, 
  • verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor,
  • premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav.

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 31.5.2018 

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 12:00

09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP                           MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

09:25 – 10:20 h Západ a Východ - extrémne protiklady v zrkadle dejín  Mgr. Taťána Součková, PhD.

10:25 – 11:20 h Zrod totality & demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

11:25 – 12:00 h Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

12:00                 Záver PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr.  Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 12:00