učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Metodicko-pedagogické cenrum v Komárne v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia organizuje metodický deň pre učiteľov biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorov environmentálnej výchovy ZŠ s názvom ,, Zelená sieť - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ." Metodický deň sa uskutoční 13. marca 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska v Komárne. 

Začiatok podujatia: 
streda, 13. marec 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 13. marec 2019 - 11:30

DP MPC Komárno organizuje v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom odborný seminár s názvom Domáce násilie - jeho podstata a prevencia, ktorý sa uskutoční 8. marca 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne. Odborný seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Odborný seminár bude prebiehať v jazyku maďarskom.

Začiatok podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 15:30

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok:

Odborný seminár zameraný na vyučovanie nemeckej gramatiky s podporou  interaktívnych cvičení s integrovaným kľúčom riešenia, podporou na CD a možnosťou kontrolovať  svoje vedomosti po každej kapitole pomocou autotestu.  Seminár je určený pre učiteľov nemeckého jazyka.

 

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 13:00

Cieľom tvorivej dielne je  rozvíjať kreativitu účastníkov  pri využívaní odpadového materiálu na výrobu dekoratívnych a darčekových predmetov so žiakmi základných škôl. Účastníci budú mať možnosť získať od skúsenej lektorky mnoho osvedčených pedagogických skúseností  a praktických rád a vytvoriť si vlastné výrobky.

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 10:00

Workshop je zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Od pôžitku k úzkosti a späť v rámci pedagogického procesu. Výstava prdestavuje výber z tvorby autora súčasného umenia Borisa Sirku. Cieľom podujatia je zoznámiť s možnosťami interpretácie výtvarných diel súčasného umenia a prostredníctvom tvorivých aktivít implementovať ich do edukačného procesu. Cieľovou skupinou workshopu sú učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Lektormi podujatia budú galerijné pedagogičky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 13:00

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

Cieľom odborného semináru je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľov integrujúcich globálnu výchovu do rôznych vzdelávacích oblastí ŠVP.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 13. december 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 13. december 2018 - 13:00

Dátum konania: 6. december 2018

Miesto konania: historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Charakteristika aktivity:

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum, Košice

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV.

V prípade záujmu si stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 15:00

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV 

Začiatok podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 15:00

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.)

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

V prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 12:30

Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese).

Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie.

Program:

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia

    v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 12:30

V rámci odborného seminára sa učitelia zoznámia s moderným prístupom k rozvoju čítania s porozumením v cudzom jazyku. Budú prezentované rôzne stratégie čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, ale i  typológia cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať. Učitelia si vyskúšajú prácu s textom na vybraných ukážkach nemeckých textov.  Seminár je určený pre učitľov nemeckého jazyka základnej, strednej a jazykovej školy.

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00

08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:00

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie skúseností s  interaktívnym vyučovaním anglického jazyka na základnej škole (oblasť: slovná zásoba, gramatika, rozprávanie, počúvanie, čítanie). Seminár je určený učiteľom anglického jazyka základných škôl.

Začiatok podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 11:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 16:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 12:00

DP MPC Komárno organizuje dňa 07. novembra 2018 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Duševná hygiena u pedagóga – Stres a zvládacie stratégie. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku  stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 10:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 14:00

  Orffove nástroje sú kľúčovou a dostupnou učebnou pomôckou, ktorá priamo podporuje ciele učenia . Sú to najmä malé bicie nástroje (perkusie) aj melodické perkusie (zvonkohry, xylofóny, metalofóny), ktoré spolu s flautami a sláčikovými nástrojmi sprevádzajú detský spev a tanec.  Uvedené nástroje participujú na utváraní hudobných predstáv, umožňujú improvizovať a priamo generovať aj ďalšie zložky hudobnosti v intenciách rozvoja vokálno-inštrumentálnych kompetencií. Tieto nástroje majú pôvod v prírode a dlhej histórii ľudskej kultúry a znejú veľmi prirodzene, preto sú uplatniteľné v širokom spektre vekovej štruktúry žiakov. Vďaka tomu sú to ideálne učebné pomôcky pre rozvoj hudobných a pohybových schopností detí a otvárajú im cestu k umeniu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 13:00

08:45 – 9:00 h            Prezentácia, otvorenie

09:00 – 13:00 h           Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Pokračovanie seminára pripraveného v spolupráci s realizátormi projektu Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na základných a stredných školách. Cieľovou skupinou sú tí účastníci prvého seminára, ktorí majú záujem získať viac informácií a zručností pri riadení vyučovacieho procesu v triedach, kde zaregistrovali zmeny správania sa žiakov, radikalizovaných žiakov alebo nenávistné prejavy žiakov a hľadajú vhodné spôsoby komunikácie s týmito žiakmi ako aj s celou triedou.

13:00         Záver           

Začiatok podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 13:00

Odborný seminár realizovaný  v  praktickom nácviku formou workshopu poskytuje možnosti použitia konkrétnych diagnostických nástrojov, napríklad korektne formulovaných otázok, špičkovo projektovaných testov, správne hierarchizovaných a obsahovo, lexikálne vhodne sýtených pojmových máp.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 11:30

Účastníci budú mať možnosť si v reálnej vyučovacej hodine Biológie v 6. ročníku ZŠ pozrieť si vybrané cvičenia a aktivity. Prínosom bude tiež vzájomná výmena skúseností pedagógov s implementáciou aktivizujúcich metód do edukačného procesu. Cieľom otvorenej hodiny je prezentovať učiteľom sekundárneho vzdelávania príklady aktivizujúcich metód podporujúcich aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia.

Začiatok podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 11:00
Koniec podujatia: 
piatok, 19. október 2018 - 13:00

Cieľom odborného seminára je prezentovať  učiteľom biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ možnosti využitia školských záhrad a školských areálov na plnenie cieľov z predmetu biológie a environmentálnej výchovy.  

Začiatok podujatia: 
piatok, 5. október 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 5. október 2018 - 11:30

8:45 - 9:00 Prezentácia, otvorenie

9:00 - 13:00 Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Prvá časť: výsledky výskumu o hodnotách  a postojoch žiakov k demokracii a nenávistným prejavom na stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji v roku 2017. Otázky a diskusia.

Druhá časť: prejavy extrémizmu v školskom prostredí, rozpoznávanie zmeny správania radikalizovaných študentov, ich meniace sa verbálne a neverbálne prejavy (napr. spôsob komunikácie, oblečenie, hudba, imidž), symbolika, ktorú zradikalizovaní jednotlivci (najmä mládež) v súčasnosti používajú, poznatky z  workshopov, realizovaných na stredných školách v rokoch 2016-2018. Otázky a diskusia.

Tretia časť: diskusia – poradiť vyučujúcim možnosti komunikácie kontroverzných tém, s ktorými sa stretávajú v rámci pedagogickej praxe (napr. rómska problematika, migranti, problematika rodovej rovnosti či sexuálnej orientácie).

13:00 Záver

Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 13:00

Cieľom aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu v  stredných školách.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 16:00

-  ukážky dobrej praxe z tvorby didaktického testu

-  výmena skúsenosti pedagógov pri tvorbe didaktických testov

-  tvorba didaktického testu zameraná na konkrétny predmet

 

Podujatie je určené pre učiteľov 2.stupňa ZŠ – vzdelávacia oblasť Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť - geografia.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 12:30

Oboznámenie s didaktickým materiálom k implementácii vybraných prierezových tém do vyučovania predmetov etická výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti, dejepis, vzdelávacia oblať jazyk a komunikácia.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 13:00