Motion animácie

Motion animácie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Stop Motion animácie

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy, žiaci strednej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: Matematika a práca s informáciami - INFORMATIKA

Kľúčové kompetencie:

  • digitálna kompetencia
  • kompetencia v  oblasti kultúrneho povedomia a prejavu

 

 

 

Hlavný cieľ:

  • použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu animácií
  • opraviť chyby pri úprave animácií
  • kombinovať rôzne typy zdrojov grafiky
  • skúmať nové nástroje v konkrétnom editore

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • vytvoriť krátky animovaný film technikou Stop Motion

Afektívny:

  • oceniť hodnotu umeleckého diela

Prostredie: doma, v škole

Forma a počty: vo dvojiciach, príp. individuálna

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia:

Existuje viacero techník, pomocou ktorých je možné vytvoriť v počítači animáciu. Pri Stop Motion animácii je reálny objekt medzi jednotlivými fotografickými snímkami ručne upravovaný a posúvaný o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animácia dojem spojitosti. Táto technika umožňuje vytvárať animácie z veľkého množstva rôznych objektov a výtvarných materiálov. Aktivita využíva jednoduchý a voľne dostupný cloudový nástroj  Cloud Stop Motion pre vytváranie stop motion animovaných filmov prakticky použitím len fotoaparátu/webkamery a počítača.

Potrebný materiál: internet (https://cloudstopmotion.com/), externá webkamera, pomôcky podľa zvoleného spôsobu výtvarného spracovania

Opis postupu realizácie:

Na úvod hodiny zopakujeme so žiakmi, že rastrová animácia vzniká ako postupnosť jednotlivých snímok, ktoré sa navzájom líšia len v drobnej úprave alebo posunom animovaného objektu, pričom pri dostatočnej rýchlosti striedania jednotlivých snímok dosiahneme dojem spojitosti obrazu – pri videu je to minimálne 20 – 30 snímok za sekundu. Pri Stop Motion animácii však môžeme využiť práve efekt nie úplne spojitého pohybu, ktorý je pre túto techniku príznačný, preto môžeme znížiť požiadavku na 10 – 16 snímok za sekundu. Treba však upozorniť, že aj pri tejto frekvencii bude potrebné pre pol minútový animovaný film získať aj niekoľko stoviek (!) fotografických záberov. Jednotlivé zábery sa budú spravidla líšiť naozaj len v detailoch a pri ich vytváraní by sme nemali pohybovať webkamerou (aj malý pohyb alebo posunutie webkamery sa odzrkadlí na kvalite výsledného filmu), preto je dobré použiť pri snímaní statív alebo webkameru vhodne zafixovať. Aby sme sa nemuseli fotoaparátu dotýkať, snímky budeme robiť použitím softvérového ovládača v animačnom programe.  Taktiež je potrebné nemeniť svetelné podmienky na scéne pri získavaní snímok (minimalizovať tiene a iné zmena svetelných podmienok; v optimálnom prípade je dobré scénu osvetliť niekoľkými svetelnými zdrojmi, napríklad lampami, čo je však v podmienkach tried a počítačových učebné ťažko realizovateľné).

Žiakom necháme krátky priestor, aby predstavili ostatným svoj zvolený spôsob výtvarného spracovania (pomocou pomôcok, ktoré si priniesli) a myšlienku svojho animovaného filmu, ktorú by chceli zrealizovať Predpokladá sa, že žiaci už absolvovali na predošlej hodine motivačný úvod do problematiky (pozri časť

Poznámky pre učiteľa nižšie). Žiaci by mali pracovať vo dvojiciach.

Pripojíme externú webkameru k počítaču. Animačný nástroj Cloud Stop Motion otvoríme v okne internetového prehliadača na webstránke https://cloudstopmotion.com/  – je dostupný online bez potreby inštalácie a  v princípe aj bez potreby registrácie – nástroj spustíme kliknutím na červenú ikonku fotoaparátu (Start animating) v strede obrazovky  alebo kliknutím na červené tlačidlo Start na obrazovke vpravo hore . Následne zvolíme možnosť Start now a pomocou ikony New project vytvoríme nový animačný projekt s nasledovným rozhraním:

 

Najprv skontrolujeme pripojenie webkamery – pokiaľ sa v náhľade nového záberu nezobrazí scéna, v ľavom menu v ovládacom paneli pre kameru aktivujeme/zvolíme požadovanú webkameru:

V tomto dialógovom okne môžeme do filmu importovať aj iné snímky pomocou záložky .

Potom vytvárame jednotlivé snímky scény – zakaždým vykonáme drobnú zmenu na scéne, skontrolujeme náhľad novej snímky a následne vytvoríme novú snímku. Snímky sa postupne pridávajú do videostopy a vytvorený úsek filmu si môžeme kedykoľvek prezrieť pomocou ovládacích tlačidiel na obrazovke vpravo. Rýchlosť prehrávaného filmu môžeme meniť pomocou ikony  v ľavom menu – v otvorenom dialógovom okne môžeme použiť zmenu rýchlosti pomocou posuvníka Playback speed alebo priamou zmenou parametra Frame rate:

V tomto dialógovom panely je zároveň informácia o výslednej dĺžke filmu pri nastavenej rýchlosti prehrávania (parameter Film length).

Ak sa vo filme ocitne snímka, ktorú tam nechceme mať alebo chceme ju ponechať vo filme na dlhšiu dobu, kliknutím na príslušnú snímku na videostope sa aktivuje v ľavom menu s ovládacími panel nová ikona  a po kliknutí na ňu môžeme cez dialógové okno záber vymazať, duplikovať alebo podržať na určený čas:

Snímky môžeme v rámci videostopy medzi sebou presúvať ťahaním myšou. Pokiaľ chceme priblížiť alebo oddialiť náhľad na videostopy, môžeme použiť posuvník v pravom dolnom rohu obrazovky.

Do filmu môžeme pridať ešte vhodné zvukové stopy cez ikonu pre vkladanie zvuku  v ľavom menu – môžeme importovať zvuk zo zvukovej knižnice programu, nahrať vlastný zvuk (napríklad narozprávať...) alebo urobiť upload vlastného zvukového súboru:

Pred ukončením ešte pridáme do filmu textové efekty úvodné/záverečné titulky alebo textové bubliny na jednotlivé snímky. Použijeme na to v ľavom menu ikonu pre vkladanie textu  a následne zvolíme, ktorý textový efekt požadujeme vložiť. Text editujeme priamo v náhľade snímky/filmu, prípadne ďalšie nastavenia textu nájdeme v novoaktivovanej ikone pre úpravy textu  v ľavom menu – zobrazený dialógový panel sa môže pre jednotlivé druhy upravovaného textu meniť, ale spravidla obsahuje vždy možnosť voľby prednastavených štýlov, farebnej palety, pozadia textu, parametrov zobrazeného textu a spôsob jeho zobrazenia na snímke, napríklad:

Finálnym krokom je vyexportovanie hotového animovaného filmu, čo urobíme pomocou ikony  v pravom hornom rohu obrazovky. Pred exportom je možné nastaviť meno MP4 súboru, do ktorého sa film uloží, ako aj požadované rozmery filmu po exporte:

Kliknutím na tlačidlo Start export sa proces exportovania filmu začne a potrvá spravidla niekoľko minút.

 

Poznámky pre učiteľa:

Hodinu pred začatím samotnej aktivity je vhodné urobiť motivačný úvod do problematiky Stop Motion animácií a žiakom predstaviť rôzne spôsoby výtvarného spracovania Stop Motion animácie (mnohé z nich  poznajú z  filmov), napríklad pomocou webstránky https://www.animuj.eu/index.php/sk/chcem-animovat/animacia a  následne ukážky niektorých krátkych Stop Motion animácií z webstránky https://www.animuj.eu/index.php/sk/galeria/kniha-animacie. Tieto ukážky ich majú inšpirovať k  ich vlastnej tvorivej práci a  umožniť im voľbu výtvarného spracovania, na základe čoho si pripravia pre realizáciu aktivity potrebné pomôcky/rekvizity a  premyslia scenár, podľa ktorého budú vytvárať svoj vlastný animovaný film.

Aktivitu je možné realizovať aj s prepojením na predmet Výtvarná výchova ako medzipredmetový projekt.

Pokiaľ nemáme v škole k  dispozícii externé webkamery, môžeme použiť fotoaparáty v  žiackych smartfónoch využitím aplikácie DroidCam, ktorá z nich vytvorí externú webkameru (bližšie info k jej nainštalovaniu a prepojeniu s počítačom je na stránke https://www.dev47apps.com/).

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po vytvorení animácií je možné umožniť žiakom ešte prípadný ďalší postprocessing digitálneho produktu doma (vylepšenie titulkov, ozvučenia a pod.), samozrejme rešpektujúc technické možnosti žiakov. Následne môžeme urobiť hodinu formou Krátkeho filmového festivalu animovaných filmov, na ktorej žiaci predstavia ostatným svoje filmy. Spoločne so žiakmi analyzujeme zaujímavé a inšpiratívne momenty žiackych filmov, prípadne poskytneme konštruktívnu kritiku a podnety, ako by sa konkrétny film dal ešte vylepšiť.

Autor/Zdroj: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

O animácii [online]. [Cit. 19.10.2020]. Dostupné z: https://www.animuj.eu/index.php/sk/chcem-animovat/animacia