Práca s kompetenciami na hodinách anglického jazyka

Práca s kompetenciami na hodinách anglického jazyka

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Práca s kompetenciami na hodinách anglického jazyka

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ, žiaci stredných škôl

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa:

 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti

sociálne komunikačné kompetencie:

 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie

kompetencia riešiť problémy:

 • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

kompetencie sociálne a personálne:

 • na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami

kompetencie pracovné:

 • aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov

Hlavný cieľ:

 • v rámci tematického celku „Rodina“ zvýšiť kompetencie žiaka podľa Bloomovej taxonómie kognitívnych cieľov

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • pomenovať členov rodiny
 • vysvetliť vzťahy v rodine
 • ilustrovať vzťahy v rodine
 • porovnať rodiny
 • kriticky posúdiť prácu spolužiaka

Afektívny:

 • spolupracovať v diskusii
 • prejaviť záujem o prácu spolužiaka
 • oceniť prácu spolužiaka
 • zaujať postoj v diskusii, obhájiť ho a argumentovať

Psychomotorický:

 • vytvoriť rodostrom s pomocou internetu
 • napísať opis rodiny

Prostredie: trieda, dištančná forma

Forma a  počty: individuálna, skupinová forma; ľubovoľný počet žiakov

Trvanie: podľa zadania

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita ponúka príklad, ako počas práce na tematickom celku rozvíjať kompetencie žiaka podľa Bloomovej taxonómie kognitívnych funkcií. Navrhuje spôsoby hodnotenia práce žiaka so zameraním na formatívne hodnotenie.

Potrebný materiál: pracovný list, internetové pripojenie

Opis postupu realizácie:

Učiteľ pripraví žiakom pracovný list, pozri návrh v prílohe 1. Jednotlivé úlohy zaraďujú precvičovanie kompetencií rešpektujúc Bloomovu taxonómiu kognitívnych funkcií.

 

Kognitívna funkcia

Kompetencie / Úlohy

Hodnotenie

zapamätanie

vymenovať, označiť, zapamätať si

slovná zásoba, slovník nových výrazov, pravopis slov

porozumenie

opísať, identifikovať

slovná zásoba

aplikácia

ilustrovať

hodnotiaci hárok – rodostrom (príloha 2)

analýza

porovnať

hodnotiaci hárok – ústny prejav (rovesnícke hodnotenie, sebahodnotenie – príloha 2)

hodnotenie

ohodnotiť prácu spolužiaka / vlastnú prácu

hodnotiaci hárok – práca spolužiaka (rovesnícke hodnotenie – príloha 2)

tvorivosť

vytvoriť rodostrom, napísať opis

forma, obsah – rovesnícke hodnotenie (príloha 2)

 

V prvej fáze vyučovacej jednotky žiaci pracujú samostatne vymenúvajú členov svojej rodiny, označujú ich a osvojujú si novú slovnú zásobu. Rovnako si pripravujú svoj rodostrom.

V nasledujúcej časti vyučovacej jednotky žiaci pracujú aktívne v skupinách – opisujú svoj rodostrom a následne hodnotia svoju diskusiu s pomocou hodnotiacej tabuľky.

V rámci samostatnej práce žiaci hodnotia podľa kritérií rodostrom spolužiaka.

Na základe rodostromu žiaci samostatne napíšu text o svojej rodine. Tento text si vymenia so spolužiakmi a hodnotia ho.

 

Poznámky pre učiteľa:

Tento postup je možné variovať v rámci akéhokoľvek tematického celku.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje:

Bloomova taxonómia kognitívnych funkcií [online]. Dostupné z:

https://moodle.pf.unipo.sk/pluginfile.php/55363/mod_resource/content/1/Taxon%C3%B3mie%20cie%C4%BEov.pdf.

online rodostrom: https://www.smartdraw.com/family-tree/family-tree-template.htm.

obrázok: https://bloghub.com.au/family-values/what-makes-the-family-the-most-solid-foundation-in-the-life-of-a-person/

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1: Pracovný list pre žiaka

Príloha 2: Hodnotiace nástroje