Prázdninový kemp plný prekvapení

Prázdninový kemp plný prekvapení

 

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...

25. 6. – 1. 7. 2019

Názov: Prázdninový kemp plný prekvapení

Cieľová skupina:

žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia – nemecký jazyk – A1

Kľúčové kompetencie:

Komunikácia v cudzom jazyku

 

Ciele:

  • pomenovať miesta prázdninového pobytu,
  • vymenovať typické činnosti na jednotlivých miestach,
  • na základe počutého textu vyplniť pracovný list.

Prostredie:

trieda

Forma a počty:

dvojice, skupiny po 4

Trvanie

1 VH

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Počúvanie s porozumením sa javí často ako problém práve na úrovni A1. Na jeho rozvoj odporúčame využiť knihu – Hörbuch Ein Feriencamp voller Überraschungen z vydavateľstva Hueber, ktorú vzhľadom na rozsah jednotlivých kapitol môžeme využiť ako časť vyučovacej hodiny v rámci rôznych tém ako doplnkový materiál, alebo cielene s ňou pracovať pravidelne ako počúvanie na pokračovanie a jednotlivé časti využiť ďalej na podporu rozvoja produktívnych zručností hovorenie a písanie. Príbeh sa dá tematicky zaradiť do tematických okruhov: Človek na cestách, Voľný čas a záľuby, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Krajina, ktorej jazyk sa učím. V prvej kapitole sa žiaci oboznámia s postavami príbehu, zistia, že hlavná hrdinka Greta sa na tábor vôbec neteší. Ďalšie kapitoly ponúkajú rôzne zážitky z táborového pobytu. Text je vhodne prispôsobený úrovni A1. Druhá kapitola prináša príchod do tábora. Aktivita ponúka precvičenie slovnej zásoby činností spojených s pobytom v tábore.

Potrebný materiál:

Hörbuch Ein Feriencamp voller Überraschungen, pracovný list, obrázky k téme (kemping, rôzne miesta táborových pobytov, príp. činností v letnom tábore)

Opis postupu realizácie:

1. aktivita – Učiteľ ukáže žiakom obrázok kempingu a pýta sa ich, čo potrebujeme na takýto typ dovolenky/prázdnin. Je možný krátky rozhovor na tému, či už niekto bol v stanovom tábore, či staval niekto stan a pod.

2. aktivita – Das Feriencamp – počúvanie s porozumením.

Pred prvým počúvaním dostanú žiaci za úlohu vyrozumieť názov mesta, kam prišli deti, ako sa volá rieka a aká je prvá činnosť, ktorú majú urobiť. Pred druhým počúvaním dostanú dvojice žiakov pracovný list, ktorý majú vyriešiť na základe počutého textu.

3. aktivita – Rôzne miesta, kde sa letný tábor môže uskutočniť.

Žiaci sú rozdelení do skupín po 3 – 4. Učiteľ si pripraví obrázky rôznych miest, ktoré sú vhodné na letný tábor (vodná plocha, hory, mesto, more). Úlohou každej skupiny je pomenovať miesto a navrhnúť minimálne tri činnosti, ktoré by tam chceli robiť. Žiaci tvoria jednoduché vety na základe vlastnej skúsenosti, príp. pomocou slovníka.

 

Poznámky pre učiteľa:

Ak máme k dispozícii IT, je vhodné zvýraznenú slovnú zásobu v texte zobraziť žiakom pomocou dataprojektora. Kontrola riešenia pracovného listu je možná buď frontálne, alebo ak máme k dispozícii knihy, môžu si žiaci skontrolovať riešenie samostatne. V diagnostickej fáze hodiny môžu žiaci vyjadriť svoj názor, či by sa takého tábora chceli zúčastniť, príp. max. piatimi vetami prerozprávať obsah počutého príbehu.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Následne navrhujeme oboznámenie žiakov s turistickou oblasťou Saské/České Švajčiarsko. V zdrojoch a prílohách na stiahnutie uvádzame materiál k vzniku názvu tejto oblasti a linky na stránky a videá o tejto oblasti.

Autor/Zdroj:

Mgr. Ľubica Korečková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre nemecký jazyk, detašované pracovisko MPC Košice

 

Ďalšie zdroje:

Ein Feriencamp voller Überraschungen. Lektüre für Jugendliche. 2018. München: Hueber Verlag. ISBN 978-3-19-008580-4

https://shop.hueber.de/de/sprache-lernen/deutsch-als-fremdsprache-daf-daz/horbuch/e-ein-feriencamp-voller-ueberr-pdf-pak.html

http://www.elbsandsteingebirge.de/

https://www.youtube.com/watch?v=sPSUdT1zqZI&list=PLCfXZDzWA98Ls6vRJXmFMtkqsdNK16M-R&index=4&t=52s

https://www.youtube.com/watch?v=3yA3s48Mr6c&list=PLCfXZDzWA98Ls6vRJXmFMtkqsdNK16M-R&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=EOB4faeLkLY&list=PLCfXZDzWA98Ls6vRJXmFMtkqsdNK16M-R&index=6

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1: PL_Feriencamp

Príloha 2: Sächsische Schweiz_Bedeutung