Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka - Circle of Viewpoints

Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka - Circle of Viewpoints

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka - Circle of Viewpoints

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ, SŠ

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

sociálne komunikačné kompetencie:

 • dokáže sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov s ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • chápe význam a uplatňuje také formy komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a  na prevzatí osobnej zodpovednosti

kompetencia riešiť problémy:

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení

kompetencie sociálne a personálne:

 • osvojil si základné postupy efektívnej práce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať kritické myslenie žiakov s pomocou metódy „Circle of Viewpoints“

 

Špecifické ciele:

 

Kognitívne:

 • identifikovať problém, hlavnú tému
 • vysvetliť problém / tému z rôznych uhlov pohľadu
 • vytvoriť otázku k problému / téme

Afektívne:

 • zúčastniť sa diskusie
 • reagovať na názor
 • spolupracovať v pároch a skupine
 • akceptovať názor spolužiaka
 • zaujať postoj k problému / téme
 • obhájiť postoj k problému / téme

Psychomotorický:

 • písomne zaznamenávať myšlienky

Prostredie: trieda, online/dištančné vzdelávanie

Forma a počty: individuálna, párová, skupinová, celá trieda

Trvanie: 1 vyučovacia jednotka

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Circle of Viewpoints podporuje žiakov v identifikácii, kritickom zvažovaní rôznych perspektív problému a otázkach, ktoré sa k ním viažu. Pomáha im porozumieť myšlienkam a pocitom iných, ktorý nezdieľajú ich názor. Aktivita poskytuje žiakom vzory a jazykové štruktúry na vyjadrenie názoru a preskúmanie problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Potrebný materiál: pracovný list (pozri príloha)

Opis postupu realizácie:

 1. Učiteľ predostrie tému alebo zdrojový materiál (obrázok, text, nahrávka). Umožní dostatočný čas na preskúmanie. Žiaci s pomocou učiteľa identifikujú tému / témy a možné problémy.
 2. Žiaci identifikujú rôzne uhly pohľadu na tému.
 3. Učiteľ distribuuje pracovný list a preskúma ho so žiakmi. Žiaci pracujú najprv individuálne, vyberú si jeden uhol pohľadu (I am thinking of ... from the viewpoint of ... ). Následne opíšu tému z tohto pohľadu (I think ... because ...). Nakoniec si žiaci predstavia, čo by zaujímalo osobu z vybraného uhla pohľadu, na čo je zvedavá, čo by ju mohlo znepokojovať a zapíšu do pracovného listu (The question / concern I have from this viewpoint is ...). Zapisujú svoje myšlienky do pracovného listu.
 4. Žiaci sa rozdelia do dvojíc. Zdieľajú svoje myšlienky, diskutujú. Nakoniec vytvoria malé skupiny (3-4 žiaci) a opakujú diskusiu.
 5.  Učiteľ sleduje diskusiu, nezasahuje do nej, prípadne pracuje len ako radca / facilitátor. Na záver aktivity požiada žiakov, aby reflektovali svoje diskusie a oboznámili triedu so svojimi myšlienkami.

Poznámky pre učiteľa:

Táto technika rozvoja kritického myslenia sa dá využiť mnohými spôsobmi a v rôznych fázach vyučovacej jednotky – v motivačnej fáze / na začiatku nového učebného celku / aktivity (žiaci identifikujú rôzne uhly pohľadu na tému); na konci aktivity / učebného celku (podpora diskusie o probléme); po prečítaní textu / vypočutí nahrávky, atď. V prostredí dištančného vzdelávania vhodná aktivita na individuálnu prácu.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Vhodnou aktivitou na pokračovanie tejto aktivity je precvičovanie písomného prejavu na danú tému, individuálne, v pároch alebo v skupinách.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

https://www.sadlier.com/school/ela-blog/how-to-use-the-circle-of-viewpoints-routine-with-students

http://www.rcsthinkfromthemiddle.com/circle-of-viewpoints.html

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – Pracovný list Circle of Viewpoints