Šikanovanie – nebezpečný patologický jav

Šikanovanie – nebezpečný patologický jav

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Šikanovanie – nebezpečný patologický jav

Cieľová skupina: žiaci strednej školy

Tematická oblasť výchovy: Človek a spoločnosť, predmet občianska náuka

Kľúčové kompetencie:

 • kompetencia (spôsobilosť) riešiť problém,
 • kompetencie občianske a spoločenské:

uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,   je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,

rešpektuje a uplatňuje mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a preberá zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania

 • kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

Hlavný cieľ:

 • analyzovať možné vplyvy šikanovania na jednotlivca – žiaka strednej školy

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • rozvíjať čítanie s porozumením
 • vyhľadať v texte o šikanovaní zaujímavé myšlienky
 • vyvodiť z daného textu o šikanovaní formy šikanovania v škole

Psychomotorické:  

 • manipulovať s predmetmi a pohybovať sa podľa inštrukcií

Afektívne:

 • aktívne sa počúvať, spolupracovať v skupine, rešpektovať názory spolužiakov

Prostredie:

školská trieda

Forma a počty:

skupinové vyučovanie, 22 – 25 žiakov

Trvanie

vyučovacia hodina (45 min.)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

V súčasnej škole je dôležité u žiakov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a plnohodnotne ich oceňovať. K rozprúdeniu kritického a kreatívneho myslenia nám môže pomôcť metóda rotujúci prehľad, ktorej podstatou je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi. Touto metódou žiaci bez výkladu učiteľa prichádzajú sami k informáciám, ktoré postupne spracúvajú a osvojujú si ich.

Potrebný materiál: text o šikanovaní (príloha), flipchart, štvorfarebné fixky

Opis postupu realizácie aktivity:

Prezentovaná vyučovacia hodina je tematicky zameraná na tému šikanovanie – nebezpečný patologický jav a je vhodné ju realizovať so žiakmi stredných škôl. Štruktúrovaná je prostredníctvom stratégie EUR, takže pozostáva z troch častí. V časti evokácia je využívaný motivačný rozhovor, v rámci uvedomenia si významu je implementovaná metóda rotujúci prehľad a v poslednej časti reflexia je prezentovaná metóda cinquain ako prostriedok tvorivého vyjadrenia podstatných myšlienok vo vzťahu k téme o šikanovaní.

Realizácia aktivity:
EVOKÁCIA:

 • krátkym riadeným rozhovorom učiteľ zisťuje vedomosti žiakov o šikanovaní v škole, ktoré je hlavnou témou

Napr.:
Čo znamená šikanovanie? (zlomyseľné obťažovanie, týranie niekoho slabšieho…)

Kto býva aktérom šikanovania? (väčšinou telesne zdatní jednotlivci…)

Aké sú podľa vás príčiny šikanovania v školách? (bezohľadné presadzovanie sa v triede, agresivita niektorých žiakov…)

 

UVEDOMENIE SI VÝZNAMU

Metóda rotujúci prehľad – rozdelenie žiakov do 4 náhodných skupín podľa štyroch farieb, každej skupine je pridelený rovnaký text o šikanovaní (príloha) a pre každú skupinu je pripravený flipchartový papier s farebne napísanou úlohou (štyri papiere, štyri farby).

Prvý papier (úloha je napísaná modrou farbou): Pokúste sa definovať pojem šikanovanie.

Druhý papier (úloha je napísaná červenou farbou): Aké sú prejavy fyzického a psychického šikanovania?

Tretí papier (úloha je napísaná zelenou farbou): Myslíte si, že šikanovanie môže vyústiť až do trestných činov? Ak áno, argumentujte svoje tvrdenie.

Štvrtý papier (úloha je napísaná čiernou farbou): Ako by ste pomohli obetiam šikanovania?

 

Usmernenie skupinovej práce žiakovučiteľ vysvetlí žiakom postup ich činnosti nasledovne: každá skupina po prečítaní textu o šikanovaní spoločne porozmýšľa nad danou úlohou, ktorú má zadanú na flipchartovom papieri, a napíše svoje myšlienky, návrhy, nápady. Po stanovenom časovom limite posúva papier v smere hodinových ručičiek do vedľajšej skupiny. S novým papierom získa každá skupina novú úlohu. Úloha je už rozpracovaná predchádzajúcou skupinou, takže dopisuje svoje návrhy, myšlienky. Žiaci po dohodnutom časovom limite odprezentujú riešenie „farebného znenia úlohy“ pred celou triedou. Súčasťou prezentácie je aj diskusia a polemika s názormi, ktoré napísali predchádzajúce skupiny. Doplnením môže byť aj argumentácia dotknutých skupín.

REFLEXIA

Syntéza prezentácie skupín:

Šikanovanie je patologické správanie silnejšieho voči slabšiemu. Pri šikanovaní je obmedzovaná osobná sloboda, ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť šikanovanej osoby. Psychické šikanovanie je oveľa nebezpečnejšie ako fyzické. V prípade šikanovania je potrebné oznámiť to rodičom, blízkym, učiteľom alebo priamo polícii. Šikanovanie netreba trpieť, šikanovaný si vedome ubližuje a často si siahne na život. Šikanovaným môžu pomôcť pedagogicko-psychologické poradne a tiež Linka dôvery.

 • Cinquain (čítaj senkén) – stručné zhrnutie informácií o téme
 • Metóda, ktorá pomáha a učí žiakov stručne zhrnúť informácie.
 • Je to takzvaná päťveršová báseň, prostriedok tvorivého a kritického vyjadrenia.
 • Pravidlá cinquainu:
 • 1. riadok: jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno)
 • 2. riadok: dvojslovný opis témy (dve prídavné mená)
 • 3. riadok: trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá)
 • 4. riadok: štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme
 • 5. riadok: jednoslovné synonymum nadväzujúce na nadpis

Výsledok skupinovej práce: (vychádzajúc z textu o šikanovaní)

 

Šikanovanie

Agresívne, ponižujúce

Uráža, ubližuje, týra

Zosmiešňuje svoju obeť, znevažuje

Násilie

 

Poznámky pre učiteľa:

Učiteľ žiakov usmerňuje v duchu dohodnutých pravidiel, facilituje prácu jednotlivých skupín a poskytuje pomoc v prípade potreby. Pri spätnej väzbe dbá na to, aby sa žiaci navzájom aktívne počúvali, aby dokázali oceniť prácu druhých a poskytli ďalšie nápady ako výsledok synergického efektu. Rotujúci prehľad ako jedna z metód skupinového vyučovania môže byť ukončený pri ktoromkoľvek posunutí flipchartových papierov.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Ďalšou možnosťou je metóda šiestich mysliacich klobúkov, zber informácií na webe, v knižnici, v encyklopédiách s problematikou šikanovania, prezentovať zistené informácie pred spolužiakmi, vytvoriť myšlienkové mapy, pripraviť príspevok do školského časopisu

Vyhodnotenie aktivity:

Prezentované aktivity v rámci vyučovacej hodiny podporili kritické myslenie žiakov, ich kreativitu, schopnosť čítať s porozumením, spoluprácu, tvorivosť, schopnosť získať informácie s prepojením na skutočný život.

Autor/Zdroj: PaedDr. Oľga Nestorová, učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC, Bratislava

 

Ďalšie zdroje:

ČAPEK, R., 2015. Moderní didaktika. Praha: Grada. 624 s. ISBN 978-80-247-3450-7.

FISCHER, R., 1997. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál. 172 s. ISBN 80-7178-966-6.

PETTY, G., 1996. Moderní vyučování. Praha: Portál. ISBN 80-7178-070-7.

PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ, 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 322 s. ISBN 80-7178-029-4.

SITNÁ, D., 2009. Metody aktivního vyučování. Praha: Portál. 152 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

TUREK, I., 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o. 595 s. ISBN 978-80-8078-198-9.

Štátny vzdelávací program. Občianska náuka – pre vyššie stredné vzdelávanie [online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2014. [cit. 2019-10-24] Dostupné z:

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statnyvzdelavaciprogram/...

Prílohy na stiahnutie:

Príloha: Čo je šikanovanie?