učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú orientované na formovanie kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, zameraných na regionálne dejiny mesta Bratislavy. Zároveň prezentuje aktivity súvisiace s rozvíjaním čítania s porozumením jednotlivých povestí, aktivity na rozvíjanie kritického myslenia žiaka a rozvíjanie práce s videosekvenciami (filmovými ukážkami). Z uvedeného vyplýva, že je prínosom pre využívanie čitateľských stratégií v edukačnom procese s využitím regionálnych prvkov. Žiaci si zdokonaľujú prostredníctvom práce s čitateľskými stratégiami svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovávania textu. Vplýva to na ich aktivitu a motiváciu.

Vyučovacia jednotka inšpirovaná výtvarnými tendenciami, prostredníctvom ktorých sa snažili vizuálni umelci zaznamenať zvuk cez výtvarné médium. Vyučovacia jednotka má výrazné medzipredmetové vzťahy s hudobnou výchovou. Umelec Milan Grygar sa rozhodol obohatiť kresbu o zvuk novými tvorivými prístupmi. Je autorom akustických kresieb, ktoré vznikali na princípe rytmu. Najprv využíval zvuk odláčania predmetov jednou rukou, neskôr to bol pohyb predmetov, ktoré boli schopné samostatného pohybu. Akustické kresby sú papiere pokryté odtlačkami predmetov namáčaných do čierneho tušu, ku ktorým si autor zároveň púšťal záznam zvuku nahratý počas ich vytvárania. Akustické kresby prešli do performančných akcií a vznikali živé kresby. Postupne sa autor začal venovať hmatovým kresbám. Tu sa prejavila symbióza pohybu, zvuku a kresby. Autor stál za obrazom a tvoril bez prítomnosti zraku, len cez otvory v papieri. Veľkosť kresby určovalo rozpätie umelcových rúk. Milan Grygar realizoval grafické partitury, niektoré boli zhudobnené.

Tieto výtvarné podnety pomôžu rozšíriť žiakom znalosti o súčasnom výtvarnom umení a pomôžu rozvíjať vizuálnu gramotnosť a kultúrne kompetencie.

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tieto edukačné aktivity sa zameriavajú na prácu so slovnou zásobou v rámci pretextových aktivít, reagovanie na neznámu slovnú zásobu, navrhovanie a formulovanie riešenia atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú rešpekt voči partnerom v komunikácii v skupine a primerané reakcie. Žiaci sa učia pracovať s novou slovnou zásobou tak, aby ju vedeli aktívne využiť počas čítania/počúvania textu a aj neskôr vo vlastnej produkcii. Aktivity sa dajú využiť v motivačnej fáze vyučovacej jednotky.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Vysvetliť vlastnými slovami jednotlivé zastavenia krížovej cesty v podobe samostatného rozprávania alebo dramatizácie ako výstupu činnosti skupinovej práce žiakov spolu s jej hodnotením.

Zámerom tejto didaktickej hry je na základe preukázania vedomostí jednoduchým spôsobom vytvárať skupiny žiakov na následnú skupinovú (kooperatívnu) prácu. Jej výhodou je prirodzené vytváranie skupín bez direktívnej intervencie učiteľa.

Proces tvorby atestačného portfólia

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na aktivitu, ktorá je orientovaná na prijímanie rozhodnutia o použití peňazí na špecifické ciele. Prezentujeme v nej aktivitu, ktorá je vhodná na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1 v rámci témy 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca (pre druhý stupeň ZŠ stále platí verzia 1.1. NŠFG).

V čase, keď sa žiaci učia sami doma, je priestor na vedenie žiakov k procesu plánovania vlastného učenia sa a následného sebahodnotenia s využitím formatívneho hodnotenia.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Prezentovaná učebná činnosť skúmanie vlastnosti látok vedie k hlbšiemu pochopeniu prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v ktorých dominujú bádateľské aktivity. Pri aplikovaní bádateľských aktivít budujeme u žiakov spôsobilosti pre vedeckú prácu, a to najmä spôsobilosti pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie, merania a predvídania. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate. Žiakov vedieme k interdisciplinárnym prístupom medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Zámerom výtvarných predmetov na ZŠ, SŠ a ZUŠ je aj rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov, teda rozvíjať schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastných skúseností. Najefektívnejším nástrojom rozvoja pozorovacej schopnosti, obrazotvornosti žiakov, tvorby vlastných myšlienkových konceptov, ako aj spoznávania základných prostriedkov výtvarného vyjadrovania je zážitkové učenie. Zážitkové učenie je jeden z najúčinnejších prostriedkov, pri ktorom namiesto prijímania vecných faktov žiaci prichádzajú k poznaniu prostredníctvom autentických zážitkov. Preto návšteva galérií a múzeí, priamy kontakt so živým umením, implementácia múzejnej a galerijnej pedagogiky do edukačného procesu by mala byť neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Galérie a múzeá ponúkajú školám zaujímavé animačné programy, komentované prehliadky, workshopy, tvorivé dielne, ako aj rôzne formy interpretácie výtvarných diel, ktoré sú súčasťou galerijnej animácie. Niektoré galérie majú pripravené aj tematické pracovné listy k aktuálnym výstavám. S týmito materiálmi môžu žiaci pracovať priamo vo výstavných priestoroch alebo v školskom prostredí. Osvedčené postupy galerijnej edukácie môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj pre učiteľov umeleckých predmetov, so zámerom zvýšiť efektivitu poznávacieho procesu umeleckých diel a samotnú prácu s umeleckým artefaktom. Nižšie uvedené možnosti interpretácie konkrétnych výtvarných diel sú výstupom workshopu s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi, ktorý bol realizovaný vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Zámerom workshopu bola zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov. Pre tých učiteľov, pre ktorých sú galérie nedostupným miestom z hľadiska vzdialenosti a času, bol workshop zameraný na rozvíjanie kompetencie učiteľov, ako pracovať s umeleckým dielom v škole.

Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná na je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti detí/žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má písomnú podobu pracovného listu, či už v printovej, alebo v elektronickej verzii. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj podobu jednotlivých zadaní či minikvízu. Forma je tiež variabilná – individuálna, párová, skupinová, hromadná, klasická edukácia, aj diferencované vyučovanie.

Aktivita je určená žiakom cieľovej skupiny na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kompetencií globálneho občana prostredníctvom práce s príbehom zo života, ktorý má lokálny charakter, no zároveň predstavuje aj vážny globálny problém.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: vzájomného porozumenia, empatie, na zlepšenie medziľudských vzťahov, na vyprofilovanie vlastného hodnotového systému a na schopnosť pomenovať a diferencovať svoje postoje a názory v kontexte komunikačnej situácie a spoločenského koloritu.

Predložený materiál ponúka zadania pre tvorivé písanie v materinskom a cudzom jazyku. Navrhnuté zadania je možné zadať ako domáce učenie sa – precvičenie písomného prejavu.
V materinskom jazyku ide predovšetkým o uplatnenie tvorivého písania, tvorivý prístup k spracovaniu prejavu je vhodné vnímať aj pri hodnotení prejavu.

V cudzom jazyku je nutné samozrejme zohľadniť jazykovú úroveň žiakov, hodnotiť na danej úrovni predovšetkým využitie zvládnutých jazykových prostriedkov vzhľadom na tému a žánrovú formu zadania.

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)